Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCBZL_00050 - Ondersteuning - Cultuur en feestelijkheden - De Ware Gans Lillo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota Keizerschap 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 13/03/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00050 - Ondersteuning - Cultuur en feestelijkheden - De Ware Gans Lillo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota Keizerschap 2023 - Goedkeuring 2023_DCBZL_00050 - Ondersteuning - Cultuur en feestelijkheden - De Ware Gans Lillo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota Keizerschap 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Ware Gans - Lillo vzw organiseert in 2023 het Keizerschap.

De districtsraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 57) het aangepast meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend voor het Keizerschap gansrijden. Door een administratieve vergissing werd de nominatieve ondersteuning voorzien aan Ganzenrijdersvereniging Vermaak na Arbeid FV en niet aan De Ware Gans - Lillo vzw.

De districtsraad keurde op 6 maart 2023 (jaarnummer 8) de nominatieve ondersteuning van 1.700 euro goed aan De Ware Gans - Lillo vzw met ondernemingsnummer 0419.258.051.

Argumentatie

Het districtsbestuur ondersteunt De Ware Gans - Lillo vzw bij het organiseren van het Keizerschap 2023. Het organiseren van het Keizerschap 2023 vraagt van de organisatoren een grote, onder meer financiële, inspanning. De uitstraling van het evenement is groot en de return aan media aandacht is belangrijk om het district in de kijker te stellen. Om de feestelijkheden tot een goed einde te brengen voorziet het districtsbestuur een nominatieve ondersteuning voor een bedrag van 1.700,00 EUR en keurt hiervoor een afsprakennota goed. De financiële ondersteuning zal een (groot) deel van de onkosten dekken.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

Het district voorzag in 2023 een nominatieve ondersteuning van 1.700,00 EUR op het exploitatiebudget voor deze afsprakennota.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota 'Keizerschap gansrijden 2023' voor de ondersteuning van De Ware Gans - Lillo vzw, Waterstraat 183 te 2940 Stabroek met ondernemingsnummer BE0419.258.051 met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor een bedrag van 1.700,00 euro.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 1.700,00 euro aan De Ware Gans - Lillo vzw, Waterstraat 183 te 2940 Stabroek met ondernemingsnummer BE0419.258.051, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ondersteuning Keizerschap 2023
De Ware Gans - Lillo vzw
Waterstraat 183
2940 Stabroek
NBE0419258051
BE90 0017 0333 2932
1.700,00 EUR
budgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505147482