Terug
Gepubliceerd op 16/02/2023

2023_BB_00128 - Loketwerking. District Antwerpen - Lange Achteromstraat 20 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

burgemeester
do 16/02/2023 - 10:00 bureau burgemeester
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_BB_00128 - Loketwerking. District Antwerpen - Lange Achteromstraat 20 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring 2023_BB_00128 - Loketwerking. District Antwerpen - Lange Achteromstraat 20 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aan het gebouw met adres Lange Achteromstraat 18 en 20 te 2018 Antwerpen werden nog geen busnummers toegekend die verwijzen naar de ligging van de gebouweenheid in het pand. Dit kan leiden tot administratieve problemen. 

Argumentatie

Aan de hand van de vergunde plannen werd de opdeling van het gebouw vastgesteld. Het betreft een appartementsgebouw met twee studio's en veertien studentenkamers met huisnummer 20. Het gebouw heeft één toegang aan de openbare weg, hierdoor komt het huisnummer 18 te vervallen.

Naar aanleiding daarvan wordt er een meercijferige busnummering toegekend, waarbij het busnummer verwijst naar de ligging van het appartement in het gebouw.

De laatste twee cijfers geven de ligging op de verdieping weer, de voorgaande cijfers verwijzen naar de verdieping.

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet:
Art. 41. De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld. Algemene onderrichtingen van 31 maart 2019 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (deel I, nr. 19, b):
De nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het is echter ten zeerste aanbevolen dat dit wordt geregeld in een gemeentelijk reglement.

Regelgeving: bevoegdheid

Elke gemeente moet bevolkingsregisters houden (deze registers, die één geheel vormen, omvatten zowel het traditionele ‘bevolkingsregister’ sensu stricto, alsook het ‘vreemdelingenregister’).

Het houden van deze registers is wettelijk geregeld bij de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 3 september 1991). De registers moeten voortdurend bijgehouden worden.

Het komt het gemeentebestuur toe alle organisatiemaatregelen te nemen om permanent in te staan voor de rectificatie van verblijfstoestanden, de nodige inschrijvingen en afvoeringen van ambtswege te verrichten en eventueel de inbreuken hierop te laten vaststellen door de politie (conform artikel 7 van voormelde wet van 19 juli 1991). De verbetering en de bijwerking van de andere informatie betreffende de ingeschreven personen moeten permanent gebeuren.

De verplichting van de gemeenten om straatnaamborden en huisnummers te plaatsen, past binnen de bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Voor de stad Antwerpen zijn de vereisten vastgelegd in het stedelijk politiereglement. Artikel 73 van de politiecodex bepaalt het volgende:

§1. Eigenaars zijn verplicht op hun huizen, gebouwen, appartementsgebouwen en wooneenheden een huisnummer aan te brengen. De burgemeester stelt het huisnummer vast. Aanbrengen doen de eigenaars op eigen kosten.

§2. Elk vastgestelde huisnummer kan de burgemeester altijd wijzigen. Voor de identificatie door veiligheidsdiensten, deurwaarders… kan een appartements- of wooneenhedennummering opgelegd worden.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De burgemeester keurt volgende administratieve toekenning van het adres goed:

Busnummer

Omschrijving 

001

studio gelijkvloerse verdieping rechts vooraan

002

studentenkamer gelijkvloerse verdieping rechts achteraan

003

studentenkamer gelijkvloerse verdieping links achteraan

004

studio gelijkvloerse verdieping links vooraan

101

studentenkamer eerste verdieping rechts vooraan

102

studentenkamer eerste verdieping rechts achteraan

103

studentenkamer eerste verdieping links achteraan

104

studentenkamer eerste verdieping links vooraan

201

studentenkamer tweede verdieping rechts vooraan

202

studentenkamer tweede verdieping rechts achteraan

203

studentenkamer tweede verdieping links achteraan

204

studentenkamer tweede verdieping links vooraan

301

studentenkamer derde verdieping rechts vooraan

302

studentenkamer derde verdieping rechts achteraan

303

studentenkamer derde verdieping links achteraan

304

studentenkamer derde verdieping links vooraan


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.