Terug
Gepubliceerd op 09/05/2023

2023_CBS_02812 - Stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ - Herziening. Voorontwerp - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/04/2023 - 13:00 Extra digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_02812 - Stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ - Herziening. Voorontwerp - Goedkeuring 2023_CBS_02812 - Stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ - Herziening. Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad stelde op 28 april 2014 (jaarnummer 377) de huidige Bouwcode definitief vast waarna op 9 oktober 2014 de deputatie van de Provincie Antwerpen deze verordening goedkeurde. De goedkeuringsbeslissing van de verordening werd bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15 oktober 2014 en trad in werking op 25 oktober 2014.

Op 25 september 2017 (jaarnummer 556) stelde de gemeenteraad de herziening van de artikels 30 “Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen” en 27 “Open ruimte” van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ definitief vast. Beide artikels traden op 1 maart 2018 in werking.

Op 20 maart 2020 (jaarnummer 2681) keurde het college de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het opmaken van ruimtelijke instrumenten, ruimtelijke veiligheidsrapporten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn en milieueffectenrapporten, op basis van bestek GAC_2019_00696.

 

Juridische grond

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), in het bijzonder de artikelen 2.3.2, 2.3.2. §2/1 en 2.3.2 § 2/2 leggen de procedure vast voor de opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

Artikel 43 §5, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer wordt gesloten, die raamovereenkomst wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) stelt dat het college van burgemeester en schepenen belast is met het opmaken van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en de nodige maatregelen tot opmaak neemt.

Art. 56, §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Het bestuursakkoord De Grote Verbinding. Akkoord voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 bevat een passage over de vereenvoudiging van de Bouwcode. Bij die vereenvoudiging worden de hoofdlijnen van de ruimtelijke kwaliteit bewaakt en worden verder de technische vereisten voor veiligheid, woonkwaliteit en mobiliteit gehandhaafd. 

De vereenvoudiging van de Bouwcode wordt al enige tijd voorbereid. Op 22 juni 2022 werd een eerste IKW georganiseerd over de inhoudelijke insteek van de Bouwcode. De basis voor het gesprek was een eerste gecoördineerde tekst (versie 4.4). De weerhouden opmerkingen uit die IKW werden verwerkt in versie 5.0 die aan de stadsdiensten werd bezorgd. Zij kregen de opdracht de verschillende openstaande vragen uit te werken tegen 1 maart 2023. Tegelijk deed DLA Piper een eerste juridische toets van de artikels. De versie die daaruit volgde, versie 5.1, werd op 8 maart 2023 op een IKW besproken.

Na de goedkeuring van de versie 5.1 door het college, met bijkomende aanpassingen na de IKW 8 maart (versies 5.2 en 5.3) krijgt DLA Piper de opdracht om een tweede juridische toets te doen voor de wijzigingen die na 1 maart 2023 werden aangebracht. De gemeentelijke omgevingsambtenaren (GOA’s) bij de dienst Vergunningen zullen tegelijk de Bouwcode toetsen op gebruik en uitvoerbaarheid. DLA Piper en de GOA’s ronden hun toets ten laatste eind april af.

De Bouwcode wordt gestructureerd rond zeven hoofdstukken. Naast de Algemene bepalingen, komen Omgevingskwaliteit, Gebruikskwaliteit, Open ruimte, Wonen, Werken en Parkeren aan bod.  

Plan-MER-procedure

De procedure van de Bouwcode wordt gekoppeld aan een plan-MER-procedure. De keuze om een plan-MER op te maken steunt op juridisch advies na recente uitspraken van de Raad van State.   

Antea maakte een offerte binnen de raamovereenkomst voor de opmaak van ruimtelijke instrumenten, ruimtelijke veiligheidsrapporten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn en milieueffectenrapporten. De offerte omvat de opmaak van een plan-MER voor de stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’.

De indicatieve planning in de offerte geeft aan dat bij een start van de opdracht begin april 2023, een definitief plan-MER door het Team Mer in februari 2024 kan goedgekeurd worden. De eerste stap binnen de opdracht is de opmaak van een kennisgevingsnota. Die kan midden mei 2023 af zijn als het startoverleg begin april 2023 plaatsvindt.

Timing Bouwcode

De voorliggende versie van de Bouwcode, versie 5.3  wordt beschouwd als een voorontwerp.

Na de goedkeuring van het voorontwerp wordt het ontwerp voor de Bouwcode gemaakt. Daarin worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Het verschil met het voorontwerp zijn de eventuele verduidelijkingen die nodig zijn om de artikels juridisch sterker te maken en het gebruik en uitvoerbaarheid te verbeteren.  

De formele procedure voor de vereenvoudiging van de Bouwcode begint bij de goedkeuring van het ontwerp van de Bouwcode en de kennisgevingsnota van de plan-MER. Dit is medio mei 2023 voorzien. Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het najaar van 2023. De goedkeuring van de definitieve Bouwcode en plan-MER door de gemeenteraad is gepland in het voorjaar van 2024. Dit is een indicatieve timing.

Fasering

Stap Bouwcode

Stap plan-MER

Streefdatum

Collegebeslissing goedkeuring voorontwerp Bouwcode

Gunning opmaak kennisgevingsnota en plan-MER 

10maart 2023

College goedkeuring ontwerp Bouwcode

College goedkeuring kennisgevingsnota

Midden mei 2023

 

Volledigverklaring door Team Mer

Midden juni 2023

 

Ter inzagelegging

Midden juni – midden augustus 2023

 

Richtlijnenbespreking met Team Mer

Eind augustus 2023

 

Opmaak plan-MER

September 2023

Openbaar onderzoek + adviezen GECORO, deputatie en departement Omgeving

Openbaar onderzoek + adviesvraag adviesinstanties

Oktober – november 2023

 

Opmaak definitief plan-MER

Januari 2024

 

Goedkeuring MER door Team Mer

Februari 2024

College definitieve vaststelling Bouwcode

College goedkeuring definitieve plan-MER

Maart 2024

Gemeenteraad definitieve vaststelling Bouwcode

Gemeenteraad goedkeuring definitief plan-MER

April 2024

Data in cursief zijn ramingen.

Algemene financiële opmerkingen

De kostprijs voor de opmaak plan MER Bouwcode bedraagt 61.964,25 euro inclusief btw. De kosten worden verrekend binnen de raamovereenkomst voor het opmaken van ruimtelijke instrumenten, ruimtelijke veiligheidsrapporten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn en milieueffectenrapporten GAC/2019/00696, zoals goedgekeurd door het college op 20 maart 2020 (jaarnummer 2681). Het nodige budget hiervoor is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5152000000/214/2WNS030102A00000/2SA020200.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het voorontwerp van de stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ goed.

Artikel 2

Het college keurt bestelbon 4005547332 aan Antea Belgium nv, Roderveldlaan 1 – 2600 Antwerpen voor het ‘maken van een plan-MER voor de herziening van de Bouwcode’, voor een bedrag van 61.964,25 euro inclusief btw goed. 

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak 

SW/Omgeving met ondersteuning van SW/Publieke Ruimte en SW/Klimaat en Leefmilieu 

Herwerken Artikel 23 Waterhuishouding: §2 volgens inzichten van de pluviale kaarten

Einddatum: 28 april 2023

SW/Klimaat en Leefmilieu

Opmaken Blauwgroene tabel, al dan niet door een externe partner

Einddatum: 31 augustus 2023

SW/OMG/Vergunningen en SW/Mobiliteit

Opmaken objectieve criteria stadsontwikkelingsprojecten

Einddatum: 28 april 2023

MV/Toezicht en Handhaving

Toetsen artikels volgens leesbaarheid en bruikbaarheid bij handhaving

Einddatum: 28 april 2023

SW/Omgeving en SW/Juridische Cel

Verwerken van het SOK-besluit in een stedenbouwkundige verordening conform de richtlijnen van het instrumentendecreet en het opnemen van de gevolgen van de Transformatieleidraad.

Onderzoek en evaluatie (maatschappelijke kosten/baten) van een nieuwe SOK, zijnde een last op het bijkomend volbouwen of onderbouwen van percelen in de verplichte 20% open ruimte (bij nieuwbouw of volume-uitbreiding) in het kader van de realisatie van de netto-verhardingsstop uit het klimaatplan 2030. Dergelijke last kan bijvoorbeeld bestaan uit een compensatie in natura (vergroening / equivalente ontharding elders) of een bijdrage aan een onthardingsfonds.

De goedkeuring van de stedenbouwkundige verordening gebeurt ten laatste samen met de goedkeuring van de Bouwcode.

Einddatum: parallel met besluitvorming Bouwcode

SW/Omgeving/Ruimte

Begeleiden opmaak plan-MER

Einddatum: parallel met besluitvorming Bouwcode

SW/Omgeving/Ruimte

Overleggen met de brandweer over artikel 2 Algemeen kader en artikel 17 Stabiliteit en scheidingsmuren     

Einddatum: 26 mei 2023

SW/Omgeving 

Opmaken  begrippenlijst

Einddatum: 28 april 2023
SW/omgeving en MV/ Toezicht en Handhaving
Uitwerken van een ruimtelijke argumentatie in aanvulling op het Politiereglement uitbatingsvergunning op basis van bijv.  redenen van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of de bescherming van het milieu,. Opmaak van stedenbouwkundige voorwaarden.
Einddatum: 31 augustus 2023

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Leverancier:

naam: Antea Belgium nv

Adres: Roderveldlaan 1

2600 Berchem

Ond. Nr.: NBE0414321939
Rek. Nr.: BE 10402553987104
61.964,25 euro incl. btw
budgetplaats: 5152000000
budgetpositie: 214
functiegebied: 2WNS030102A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA050600
budgetperiode: 2300
4005547332

Bijlagen

  • 20230428_bouwcode_5.3.docx