Terug

2014_CBS_03054 - Stadspark - Landschapsbeheerplan - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/03/2014 - 09:00 Collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Liesbeth Homans, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2014_CBS_03054 - Stadspark - Landschapsbeheerplan - Goedkeuring 2014_CBS_03054 - Stadspark - Landschapsbeheerplan - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Het Stadspark is bovenlokaal openbaar groendomein. Conform artikel 57 van het Gemeentedrecreet is het college bevoegd voor het bovenlokaal domein.

Aanleiding en context

Het Stadspark is als monument beschermd. Het is een bijzonder waardevol en uniek historisch parklandschap. De huidige stedelijke context waarin het park moet functioneren is zeer sterk gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangssituatie in 1867. Het sterk gewijzigde gebruik en de behoeften maken het noodzakelijk om een uitgebreid beheerplan op te maken waarin de toekomstvisie wordt vastgelegd en de maatregelen om die toekomstvisie te realiseren duidelijk worden uitgewerkt.

In 2009 werd via het stedelijk wijkoverleg een schriftelijke enquête gehouden in de buurt waarop 1411 reacties zijn gekomen.

Voor de opmaak van het landschapsbeheerplan werd een stuurgroep opgericht waarin alle betrokken diensten van stad en Vlaamse overheid waren vertegenwoordigd. Het districtsbestuur was tijdens het traject in de stuurgroep vertegenwoordigd door haar bevoegde districtsschepen.

Op 16 september 2011 gunde het college de opdracht tot het opmaken van een landschapsbeheerplan aan studiebureau Tritel (jaarnummer 13583).

Op 19 juni 2012 werd via het stedelijk wijkoverleg een participatiemoment voor de buurt georganiseerd waarop de bewoners hun wensen, ideeën en bezorgdheden konden aanbrengen en hun visie op de toekomst naar voor te brengen. Het verslag hiervan is opgenomen in het beheerplan.

Op 25 juni 2013 werd de buurt via een informatievergadering op de hoogte gebracht van het resultaat (het ontwerpbeheerplan).

Op 23 september 2013 gaf de districtsraad van Antwerpen, na toelichting op de raadscommissie haar gunstig advies mits voorwaarden. De tekst van het beheerplan werd aan het advies aangepast in zoverre dit nodig was, want een aantal van de voorwaarden zijn reeds voldoende in het beheerplan verankerd. Vooral in verband met de afsluitingen werd rekening gehouden met het districtsadvies.

Argumentatie

Het Stadspark is een groot park dat als monument is beschermd. Het  omvat vele verschillende functies die allemaal met elkaar moeten verzoend en goed beheerd worden. Een geïntegreerd landschapsbeheerplan is hiervoor noodzakelijk.

Een goed en duurzaam beheer van parken vereist een beheerplan. Gezien de complexiteit, de omvang van het park en de bescherming als monument is voor het Stadspark van in het begin geopteerd voor een landschapsbeheerplan zoals voorzien in het landschapsdecreet.

De krachtlijnen van het beheerplan zijn de volgende:

Bomen:

Selectief en extensief dunnen in de kroonlaag, dit ter bevoordeling van de beeldbepalende en structuurbepalende bomen en voor een duurzame instandhouding van het waardevolle bomenbestand.
Plaatselijk bomen verwijderen in zichtassen en in zones die worden omgevormd.
Introductie van regelmatige boomcontroles.

Struiken:

Periodiek kort zetten van (een deel van) de stuiklaag en plaatselijk inbrengen van nieuwe heesterbeplanting in bestaand plantsoen.
Plaatselijk wordt zichtblokkerende beplanting (volgens het oorspronklijke ontwerp) hersteld of opnieuw ingebracht.

Graslanden:
Regulier maaibeheer op veel gebruikte plaatsen. Maaien minimaal 1 keer om de twee weken.
Gedifferentieerd maaibeheer op plaatsen die minder worden betreden. Maaifrequentie van 1 keer per jaar tot 1 keer per maand. Voorzien van een frequent gemaaide ligweide langs de vijver.
Plaatselijk worden er randzones met bloembollen aangeplant.

Parkmeubilair:

Een eenvormigheid in materiaal en meubilair wordt nagestreefd. Inplanting en aantallen banken wordt hetrbekeken in functie van de reële behoeften.
De bestaande hekwerken worden op termijn verwijderd. Aan de rotspartijen en aan de hangbrug zal omwille van veiligheid een (nieuw) hekwerk aangewezen blijven.

Vijver:

Het bestaande hekwerk wordt op termijn verwijderd, maar blijft voorlopig staan tot een esthetisch en veilig alternatief is gevonden.
Het waterpeil tot aan de huidige beschoeiing wordt gegarandeerd.

Voor die delen van het Stadspark waar een herinrichting nodig is die niet in het kader van dit beheerplan kan worden uitgewerkt, zijn in het rapport 9 ontwerpopgaven of -suggesties opgenomen:

  1. Omgeving monument der gesneuvelden
  2. Randzone van Eycklei
  3. Louisa-Marialei
  4. Vijvereiland
  5. Bouwperceel Capital-groendienst
  6. Waterbeleving aan de vijver
  7. Verlichtingsplan
  8. Herziening locaties parkmeubilair
  9. Suggestie voor nieuwe ontwikkeling: Quinten Matsijslei en middenberm

Juridische grond

Ministerieel besluit houdende de definitieve bescherming als monument van het Stadspark van 21 mei 2010. Het districtsbestuur geeft advies aan het college op grond van algemene adviesbevoegdheid (art.285 GD).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het landschapsbeheerplan voor het Stadspark goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen voor de stad of het OCMW.