Terug

2017_CBS_05348 - Beleidsrichtlijn beschermen van eengezinswoningen - Actualisering Bouwcode - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 09/06/2017 - 09:00 Collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Caroline Bastiaens, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2017_CBS_05348 - Beleidsrichtlijn beschermen van eengezinswoningen - Actualisering Bouwcode - Goedkeuring 2017_CBS_05348 - Beleidsrichtlijn beschermen van eengezinswoningen - Actualisering Bouwcode - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Ondanks de duidelijke ambitie in het bestuursakkoord staan de grondgebonden woningen onder druk. Nochtans vormt dit patrimonium een essentiële bouwsteen binnen het stedelijk DNA en moet het gevrijwaard blijven. De stad telt heel wat eengezinswoningen, herenhuizen en tal van grondgebonden woningen. Echter worden deze woningen steeds vaker opgedeeld in kleinere woonentiteiten. Ook zijn er steeds minder vergunningen voor de bouw van eengezinswoningen.

Om gezinnen in de stad te kunnen blijven aantrekken en behouden is het nodig om de eengezinswoningen te beschermen. Hiervoor is een aanpassing van de bouwcode wenselijk als volgende stap.

Vooraleer deze richtlijn te verankeren in de bouwcode zal dit worden voorgelegd aan het college.

Aanleiding en context

De gemeenteraad stelde op 28 april 2014 (jaarnummer 377) de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Bouwcode' definitief vast. Op 9 oktober 2014 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen deze verordening goed. De verordening trad in werking op 25 oktober 2014, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (C-2014/36568).

Het bestuursakkoord van de stad Antwerpen ziet de verdere ontwikkeling van Antwerpen als woonstad prioritair. Niet toevallig opent het Antwerpse bestuursakkoord met het thema "woonstad". Antwerpen is immers niet alleen een stad waar gewerkt, ondernomen en handel gedreven wordt. Het is in de eerste plaats een stad waar mensen wonen en leven. De Antwerpenaren vormen de bouwstenen van de stadsgemeenschap die Antwerpen is. Hun levenskwaliteit is dé basisvoorwaarde voor een aangename en leefbare stad.

De ontwikkeling van de stad start en eindigt bij haar inwoners. De Antwerpenaren vormen Antwerpen en Antwerpen bestaat dankzij haar inwoners. Een leefbare, aangename en kwaliteitsvolle woonstad is een absolute en essentiële basis voor Antwerpen om de uitdagingen van dit tijdperk aan te gaan.

Het hoofdstuk woonstad bevat 77 actiepunten om aan bovenstaande doelstellingen tegemoet te komen. De maatregelen die hun vertaling kennen in het meerjarenplan moeten garant staan voor een gezonde mix in het woonaanbod. Een mix die een evenwicht houdt tussen sociale huisvesting, grondgebonden woningen, grote, middelgrote en kleine appartementen, studentenhuisvesting en starterswoningen,  assistentiewoningen, enzovoort...

Punt zeven van het bestuursakkoord wil binnen die gezonde mix het aandeel eengezinswoningen minstens handhaven en luidt: "De  stad  wenst  een  groter   aandeel  van  eengezinswoningen  in het woonaanbod  om  gezinnen aan te  trekken.  Daarom is het  omvormen  van eengezinswoningen naar kleinere woonentiteiten niet wenselijk."

Beleidsdoelstellingen

1 - Woonstad
1SWN02 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de Beleidsrichtlijn beschermen van eengezinswoningen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.