Terug

2018_CBS_06922 - Smart City - Smart Zone . Datacharter en Gedragscode - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 27/07/2018 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Caroline Bastiaens, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2018_CBS_06922 - Smart City - Smart Zone . Datacharter en Gedragscode - Goedkeuring 2018_CBS_06922 - Smart City - Smart Zone . Datacharter en Gedragscode - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

In het besluit waarbij de gemeenteraad het uitwerken van verdere uitvoeringsbesluiten aan het college delegeert, staat verder nog geconcretiseerd dat: in uitvoering van het addendum nog een aantal verdere documenten worden uitgewerkt in overleg tussen stad en imec. Het gaat onder meer om het Smart Zone Data Charter, een Gedragscode, de Smart Zone Projectfiche. Deze documenten kunnen worden goedgekeurd door het college".  

Het datacharter en de gedragscode worden nu ter goedkeuring aan het college voorgelegd. 

Aanleiding en context

Op 30 januari 2017 (jaarnummer 33) keurde de gemeenteraad een convenant tussen stad Antwerpen en imec goed. Het convenant tussen stad Antwerpen en imec heeft tot doel het ecosysteem voor technologische, open en digitale innovatie in de stad en regio duurzaam te versterken.  

Op  12 mei 2017 (jaarnummer 4303) keurde het college de oprichting van de Smart Zone en de programma-aanpak ervan goed.

Op 25 juni 2018 (jaarnummer 459) keurde de gemeenteraad het addendum aan het bovenvermelde convenant goed. In dit addendum wordt de samenwerking tussen imec en stad in het kader van de Smart Zone geformaliseerd. De gemeenteraad delegeerde aan het college de bevoegdheid om kleine wijzigingen aan het convenant of het addendum goed te keuren, voor zover dit gaat om uitvoeringsbepalingen of operationele afspraken, deze geen financiële gevolgen hebben en kaderen binnen de algemene principes vervat in het addendum en het convenant. 

Algemene financiële opmerkingen

De Smart Zone is een bovenlokaal experiment gefinancierd met de middelen voorzien in de convenant stad - imec. 

Beleidsdoelstellingen

4 - Lerende en werkende stad
1SLW05 - Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad
1SLW0501 - Antwerpen is een hotspot voor innovatief ondernemen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de volgende documenten goed in uitvoering van het addendum zoals werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2018 (jaarnummer 459):

  • het Smart Zone Data Charter;
  • de Gedragscode.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.