Terug

2018_GR_00459 - Smart City - Smart Zone. Convenant. Addendum - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 25/06/2018 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Caroline Bastiaens, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Kathleen Van Brempt, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Robert Voorhamme, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Karim Bachar, raadslid; Monica De Coninck, raadslid; Fauzaya Talhaoui, raadslid; Fatma Akbas, raadslid; Toon Wassenberg, raadslid; Wim Van Osselaer, raadslid; Axel Polis, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Yasmine Kherbache, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Mie Branders, raadslid; Galina Matushina, raadslid; Carine Leys, raadslid; Lisa Geets, raadslid; Leyla Aydemir, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Vic Van Aelst, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Dirk Rochtus, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Martijn Van Esbroeck, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Danny Feyen, raadslid; Jean Goedtkindt, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Kathy Kimpe, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Sven Cauwelier, stadssecretaris

Afwezig

Freya Piryns, raadslid; Güler Turan, raadslid; Maya Detiège, raadslid; Vera Drozdik, raadslid; Ingrid Seghers, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Philip Heylen, raadslid; Greet van Gool, raadslid; Bruno Valkeniers, raadslid; Patrick Janssen, raadslid; Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; Dirk Van Duppen, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2018_GR_00459 - Smart City - Smart Zone. Convenant. Addendum - Goedkeuring 2018_GR_00459 - Smart City - Smart Zone. Convenant. Addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Binnen het kader van het convenant afgesloten tussen stad en imec is een fijnmazige samenhang essentieel tussen overheden, onderzoeksinstellingen, technology en living labs, startups en groeibedrijven, corporates en kapitaalverschaffers, én burgers. 

Paragraaf 2.2 van dit convenant stelt dat "dit Convenant de algemene principes bepaalt waarop de samenwerking tussen stad Antwerpen en IMEC wordt gebaseerd. De specifieke voorwaarden en modaliteiten van de concrete uitwerking van het Technology en Living Lab City Of Things zullen vastgelegd worden in afzonderlijke addenda, die als bijlagen aan deze Convenant worden gehecht." 

Met dit besluit wil de stad het voorliggend addendum aan het convenant toevoegen waarin de samenwerkingsafspraken inzake de Smart Zone worden geformaliseerd. In mei 2017 werd namelijk door het college beslist om de convenantsmiddelen (primair) in te zetten ter operationalisering van het Smart Zone programma en de realisatie van de gekozen projecten en use cases binnen dit programma.

In 2017 werd de structuur van samenwerking en operationele uitbouw van de Smart Zone verder uitgewerkt. De aanpak, sturingsorganen en expertgroepen werden gelanceerd op 2 juni 2017. Een inventarisatie van de aanwezige infrastructuur in de Zone werd opgesteld. Een gezamenlijke communicatiestrategie tussen stad en imec werd uitgewerkt en afgestemd. De Smart Zone zal ook als testlabo ter beschikking staan van andere actoren: ook hiervoor werd een aanpak en sturing uitgewerkt.
 
Dit alles is meer in detail terug te vinden in het convenantsrapport over 2017. De samenwerkingsafspraken tussen stad en imec worden nu geformaliseerd in dit voorliggend addendum aan het convenant. Voor de juridische uitwerking deed de stad beroep op een extern advocatenbureau.
 
In uitvoering van het addendum worden nog een aantal verdere documenten uitgewerkt in overleg tussen stad en imec. Het gaat onder meer om het Smart Zone Data Charter, een Gedragscode, de Smart Zone Projectfiche. Deze documenten kunnen worden goedgekeurd door het college. Daarnaast zullen in uitvoering van het convenant en addendum data-overeenkomsten moeten worden afgesloten met alle betrokken partijen. Ook die overeenkomsten kunnen door het college worden goedgekeurd.  

Aanleiding en context

Op 30 januari 2017 (jaarnummer 33) keurde de gemeenteraad een convenant tussen stad Antwerpen en imec goed. Het convenant tussen stad Antwerpen en imec heeft tot doel het ecosysteem voor technologische, open en digitale innovatie in de stad en regio duurzaam te versterken.  

Op 17 februari 2017 (jaarnummer 1466) keurde het college de visienota Smart City goed met daarin centraal vijf prioriteiten:

  1. slim bestuur;
  2. slimme mobiliteit;
  3. slim energie- en materialenbeheer;
  4. slimme veiligheid;
  5. slimme mensen.

Op  12 mei 2017 (jaarnummer 4303) keurde het college de oprichting van de Smart Zone en de programma-aanpak ervan goed.

Op 23 juni 2017 (jaarnummer 05698) keurt het college de intentieverklaring Capital of Things goed. De intentieverklaring legt de basis voor een unieke samenwerking rond Internet of Things tussen de stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, Universiteit Antwerpen en het onderzoekscentrum Imec. 

Op 28 mei 2018 (jaarnummer 316) keurde de gemeenteraad het rapport 2017 over de uitvoering van het convenant stad-imec goed.

Algemene financiële opmerkingen

De Smart Zone is een bovenlokaal experiment gefinancierd met de middelen voorzien in de convenant stad - imec. 

Beleidsdoelstellingen

4 - Lerende en werkende stad
1SLW05 - Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad
1SLW0501 - Antwerpen is een hotspot voor innovatief ondernemen

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het addendum aan het convenant tussen stad en imec goed.

Artikel 2

De gemeenteraad delegeert aan het college de bevoegdheid om kleine wijzigingen aan het convenant of het addendum goed te keuren, voor zover dit gaat om uitvoeringsbepalingen of operationele afspraken, deze geen financiële gevolgen hebben en kaderen binnen de algemene principes vervat in het addendum en het convenant. 

Artikel 3

De gemeenteraad delegeert aan het college de bevoegdheid om de volgende documenten in uitvoering van het addendum vermeld in artikel 1 goed te keuren:

  • het Smart Zone Data Charter;
  • de Gedragscode;
  • de Smart Zone Projectfiche.

Artikel 4

De gemeenteraad delegeert aan het college de bevoegdheid om de data-overeenkomsten met betrokken partijen in uitvoering van het addendum vermeld in artikel 1 goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen