Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_DRBO_00089 - Beleids- en Beheerscyclus - Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00089 - Beleids- en Beheerscyclus - Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 2019_DRBO_00089 - Beleids- en Beheerscyclus - Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

  1. "de gemeente" als "het district";
  2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
  3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
  4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
  5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
  6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie

Het bestuursakkoord wordt in doelstellingen omgezet en vertaald in het meerjarenplan 2020 - 2025.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over het opmaken van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

Aanleiding en context

Voor het einde van het jaar dat volgt op de districtsraadsverkiezingen stelt de districtsraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting van het meerjarenplan.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de districtsraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende districtsraadsverkiezingen.

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 met dienstmededeling van 25 juli 2019 van de bedrijfseenheid Financiën.

Algemene financiële opmerkingen

De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthoudingen.

Stemden Ja: Groen, sp.a, PVDA
Stemden Nee: NVA, Vlaams Belang
Hebben zich onthouden: CDenV, Open VLD

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.


Bijlagen

  • MJP_Borgerhout_2020_2025.pdf