Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_DRBO_00097 - Wijk-en burgerinitiatieven Borgerhout - activiteiten met partner - afwijking reglement - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00097 - Wijk-en burgerinitiatieven Borgerhout - activiteiten met partner - afwijking reglement - Goedkeuring 2019_DRBO_00097 - Wijk-en burgerinitiatieven Borgerhout - activiteiten met partner - afwijking reglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 6 van het GR besluit van 29 mei 2017 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het reglement voor het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk. Deze nieuwe bevoegdheden voor het district gaan in op 1 januari 2019 (jaarnummer 300).

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Op 23 april 2018 keurde de districtsraad van Borgerhout het besluit 'Verenigingsleven - Subsidiereglement - Goedkeuring' goed. Artikel 18 van dit reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven, bepaalt dat het district beslist over de toekenning van de toelage (jaarnummer 26).

Argumentatie

Door een laattijdige opvolging van de accountaanvraag van Amnesty International Vlaanderen in de databank voor verenigingen (Fenix) door het district, ontving het district de aanvraag voor een toelage van 1.550,00 euro voor de organisatie van Speak up for your Rights op 11 december 2019 pas op 4 november 2019.

Het reglement voorziet dat de aanvraag 6 weken voor de startdatum van de activiteit moet ingediend worden. Dit betekende dat de aanvraag vijf dagen na de afsluit van de indieningsperiode werd ingediend.

Aangezien deze laattijdige indiening niet te wijten is aan Amnesty International beslist de raad om de aanvraag alsnog te behandelen.  

De aanvraag was volledig en de geplande activiteit voldoet aan de voorwaarden van het reglement.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730);
  • het reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven, goedgekeurd in de districtrictsraad van Borgerhout op 23 april 2018 (jaarnummer 26).

Aanleiding en context

Op 4 november 2019 diende Amnesty International Vlaanderen een aanvraag in bij het district Borgerhout via het reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven. Deze aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van dit reglement omdat de aanvraag niet tijdig ingediend werd. 

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad keurde op 27 mei 2019 (jaarnummer 54) de budgetwijziging goed van 2019, waarin de middelen gereserveerd werden voor het betalen van deze toelagen. 

Het district betaalt na de beslissing over de toelage van de aanvraag 80% van het toegekende bedrag uit. Het resterende saldo wordt uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag en de eindafrekening.

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters  het besluit goed met 21 stemmen voor en 1 stem tegen.

Stemden Ja: N-VA, CDenV, Open VLD, Groen, sp.a, PVDA
Stemden Nee: Vlaams Belang

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de toekenning van een toelage van 1.000,00 euro aan Amnesty International Vlaanderen voor het organiseren van Speak up for your Rights in de Roma op 11 december 2019 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
zie lijst   Budgetplaats: 5036000000
Budgetpositie: 649800
Functiegebied: 1TBO070101A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 1BO070110
Budgetperiode: 1900
zie lijst

Bijlagen

  • BORG_bijlage_ebesluit_week48.pdf
  • Subsidie_Amnesty_International.pdf