Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_DRBO_00101 - Bestuurlijke organisatie - Indexering bedrag presentiegeld mandatarissen - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00101 - Bestuurlijke organisatie - Indexering bedrag presentiegeld mandatarissen - Goedkeuring 2019_DRBO_00101 - Bestuurlijke organisatie - Indexering bedrag presentiegeld mandatarissen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

Het nodige budget voor de presentiegelden van mandatarissen wordt jaarlijks voorzien op het volgend budgetadres in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025: 5030100000/6200/2BOR010403A00000/2BO090190/SUB_NR/INTERN. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 17 §2 en artikel 119 van het Decreet Lokaal Bestuur: de districtsraad bepaalt het bedrag van de presentiegelden binnen de grenzen die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering.

Aanleiding en context

Op 19 februari 2001 (jaarnummer 342) keurde de gemeenteraad het huidige bedrag van het presentiegeld goed.  Het presentiegeld voor districtsraadsleden, voor deelname aan raads- en commissievergaderingen, werd vastgesteld op 3.036,00 Belgische frank (75,16 euro).

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 betreffende het statuut van de lokale mandataris bepaalt de grenzen waarbinnen het bedrag van het presentiegeld zich moet bevinden.  Deze grenzen werden vastgelegd op minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro, niet-geïndexeerd.  Gekoppeld aan de spilindex komen deze bedragen sinds 1 oktober 2018 neer op minimaal 48,77 euro en maximaal 213,33 euro.

Argumentatie

Aangezien het bedrag van het presentiegeld niet meer gewijzigd of geïndexeerd werd sinds februari 2001, keurde de gemeenteraad op 21 oktober 2019 (jaarnummer 00607), met ingang van 1 januari 2020, een verhoging goed van het presentiegeld voor gemeenteraadsleden en de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, tot aan het wettelijk toegestane maximum en nadien automatisch geïndexeerd.

Een verhoging van het presentiegeld voor districtsraadsleden moet door ieder district afzonderlijk worden beslist.

De districtsraad beslist om het presentiegeld voor districtsraadsleden met basisbedrag 75,16 euro niet te verhogen. Wel wenst zij het bedrag van het presentiegeld vanaf 1 januari 2020 automatisch te indexeren. 

Juridische grond

Artikel 17 §1 en artikel 119 van het Decreet Lokaal Bestuur stellen dat districsraadsleden presentiegeld ontvangen voor hun aanwezigheid op de vergaderingen van de districtsraad.

Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 betreffende het statuut van de lokale mandataris bevat een lijst van vergaderingen die voortvloeien uit de mandaatverplichting van districtsraadsleden, waar de districtsraad bij het reglement kan bepalen dat er presentiegeld wordt verleend.

Het huishoudelijk reglement van het district Borgerhout, goedgekeurd door de districtsraad op 29 april 2019 (jaarnummer 00050), regelt deze bepalingen onder hoofdstuk 5 'Mandatarissen'.

Besluit

 

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 8 onthoudingen.

Stemden Ja:Vlaams Belang, Groen, S.pa, PVDA

Hebben zich onthouden:NV-A, CDenV, Open VLD

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de automatische indexering van de presentiegelden voor districtsraadsleden met basisbedrag 75,16 euro  goed, met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.