Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_DRBO_00104 - District Borgerhout. Joe Englishstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00104 - District Borgerhout. Joe Englishstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2019_DRBO_00104 - District Borgerhout. Joe Englishstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Aanleiding en context

De Joe Englishstraat in het district Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 29 april 2019 (jaarnummer 3287);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'zone Juul Grietenstraat';
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de principenota in verband met de speedpedelecs goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 8 oktober 2019 werd door een burger gevraagd om de doorgang voor fietsers van de rotonde richting de Luitenant Lippenslaan te beveiligen. Aan de verkeersgeleider wordt nu foutief geparkeerd, waardoor fietsers belemmerd worden.

Argumentatie

De Joe Englishstraat werd beperkt enkelrichting gemaakt vanaf de Luitenant Lippenslaan tot aan het rondpunt. Hiervoor werden jerseys geplaatst ter hoogte van het rondpunt om gemotoriseerd verkeer te beletten om de straat nog in te rijden. Fietsers en speedpedelecs mogen de straat nog wel inrijden langs deze zijde. Er wordt nu echter veelvuldig foutgeparkeerd waardoor de weg voor fietsers en speedpedelecs wordt versperd wat aanleiding geeft tot gevaarlijke situaties. 

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • om het foutparkeren te beletten wordt er nu een fietspadmarkering aangebracht ter hoogte van nummer 44 (artikel 9);
 • aan de even zijde van de middengeleider ter hoogte van nummer 44 wordt gele markering aangebracht (artikel 4);
 • aan de even zijde van de straat wordt over de gehele lengte van de voetpaduitstulping ter hoogte van nummer 56 een stilstand en parkeerverbod ingevoerd. Dit om te verkomen dat hier wagens stilstaan of parkeren (artikel 6)
 • speedpedelecs worden toegelaten om tegen de rijrichting te fietsen (artikel 2). De verkeerssignalisatie wordt hiervoor aangepast.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Beleidsdoelstellingen

1 - Woonstad
1SBO05 - Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district
1SBO0501 - Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.
1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Joe Englishstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 april 2019 ( jaarnummer 3287).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20191028_AVR.pdf
 • 20191118_PlanJoeEnglishstraat1.pdf
 • 20191118_PlanJoeEnglishstraat2.pdf
 • 20191118_PlanJoeEnglishstraat3.pdf