Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_DRBO_00103 - Financiën - Jaarrapportering financieel directeur - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00103 - Financiën - Jaarrapportering financieel directeur - Kennisneming 2019_DRBO_00103 - Financiën - Jaarrapportering financieel directeur - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

In tegenstelling tot het Gemeentedecreet maakt het Decreet lokaal bestuur de rapporteringsverplichtingen die zijn opgenomen in artikel 177 van het Decreet lokaal bestuur niet van toepassing op de districten.
Het geeft echter blijk van transaparantie van de financieel directeur om deze rapportering ook te voorzien met betrekking tot de financiële werking van de districten.

Aanleiding en context

Artikel 177 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur jaarlijks een aantal rapporten moet voorleggen aan de algemeen directeur, het college en de gemeenteraad.

Argumentatie

De districtsraad neemt éénmaal per jaar kennis van de stand van zaken van het budget van het district.

Juridische grond

Art. 177 van het Decreet lokaal bestuur.
De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;
2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

De financieel directeur kan een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau, om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen. Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

Een dwangbevel als vermeld in het tweede lid kan door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard worden als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief, met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, of via een elektronische melding van gegevens die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van deze melding, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen administratieve kosten aanrekenen voor die aangetekende brief. Die kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen ook ingevorderd worden via het dwangbevel.

Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel als vermeld in het tweede lid worden ingevorderd. 

Er kan verzet worden aangetekend tegen een gerechtsdeurwaardersexploot als vermeld in het tweede lid binnen een maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico's.
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering, vermeld in het zesde lid, aan de algemeen directeur ter beschikking.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de jaarrapportering van de financieel directeur. Deze rapportering geeft een stand van zaken van het districtsbudget op 30 september 2019 per Vlaams beleidsdomein.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van de toelichting over beheerscontrole.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Powerpoint_beheerscontrole (1).pdf
  • Budgetopvolging_Vlaanderen_SAP_Districten_Beleidsdomein_20191001.pdf
  • Budgetopvolging_Vlaanderen_SAP_Districten_20191001.pdf