Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_DRBO_00100 - Nominatieve toelage - Festival Flandrien 2019 - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00100 - Nominatieve toelage - Festival Flandrien 2019 - Goedkeuring 2019_DRBO_00100 - Nominatieve toelage - Festival Flandrien 2019 - Goedkeuring

Motivering

Algemene financiële opmerkingen

De toelage wordt uitbetaald op basis van de reeds aangeleverde financiële bewijsstukken (kastickets, facturen, enzovoort). Deze toelage is niet nominatief opgenomen in de budgetwijziging 2019 en dient bijgevolg toegekend te worden door de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Het decreet lokaal bestuur (artikel 41, 23° DLB) stelt dat de (districts-)raad bevoegd is om toelagen nominatief toe te kennen.
Volgens artikel 41, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249;

Volgens artikel 16, 6° van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevat de beleidsnota van het budget de lijst met nominatief toegekende subsidies. 

Volgens artikel 143 van Decreet Lokaal Bestuur zijn de bepalingen van titel 4 van toepassing op de districten, met uitzondering  van artikel 249, §3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden gelezen als volgt:  

1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Aanleiding en context

Binnen de Vlaamse campagne 'Vlaanderen Feest! 2019', die liep van 1 juli tot 11 juli 2019, werd samengewerkt met honderden lokale organisatiepartners. Bij de actieplanning cultuur Borgerhout 2019 werd voor de Vlaamse Feestdag aansluiting gezocht met een lokale en externe partner, dit werd Boelaerbuurt vzw. Met de brief van 19 juni 2019, ingeschreven bij inkomende post op 22 oktober 2019 (BO_2019_IP_193) vroeg Boelaerbuurt vzw een toelage aan voor het organiseren van dit evenement in Borgerhout. 

Argumentatie

Onder de noemer Festival Flandrien bood het district Borgerhout een tweedaags familiefestival aan in het Te Boelaarpark op zaterdag 13 juli 2019 en zondag 14 juli 2019. De organisatie van dit festival werd uitgegeven aan Boelaerbuurt vzw.

Op zaterdag 13 juli 2019 was het 'Vlaanderen Feest' met een picknick, muziekoptredens, dansinitiaties en een kinderaanbod. Op 'supersunday' konden bezoekers genieten van een brunch, muziekoptredens, straattheater, een kinderkoers en een gevarieerd aanbod voor kinderen. Het was een feestelijk weekend vol cultuur, sport en jeugdanimatie, dat gratis is en voor iedereen toegankelijk.

Juridische grond

Wetgeving op de toelagen

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de nominatieve vastlegging van 2.500,00 euro voor de organisatie van het Festival Flandrien 2019 aan Boelaerbuurt vzw goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Boelaerbuurt vzw
Karel Van den Oeverstraat 26
2140 Borgerhout
Ond.nr: 0548.952.001
IBAN: BE30 7350 3533 9411

2.500,00 euro budgetplaats: 5030100000
budgetpositie: 649800
functiegebied: 1TBO070101A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 1BO070110
budgetperiode: 1900
 4505104490

Bijlagen

  • Programma_begroting.docx