Terug
Gepubliceerd op 19/07/2021

2021_CBS_05930 - Voorafgaande loting - Modaliteiten voor het toewijzen van losse standplaatsen en standplaatsen voor organisaties op de openbare markten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/07/2021 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Karim Bachar, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_05930 - Voorafgaande loting - Modaliteiten voor het toewijzen van losse standplaatsen en standplaatsen voor organisaties op de openbare markten - Goedkeuring 2021_CBS_05930 - Voorafgaande loting - Modaliteiten voor het toewijzen van losse standplaatsen en standplaatsen voor organisaties op de openbare markten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 4 §3 van het Reglement voor de openbare markten stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de procedures rond de organisatie van de openbare markten, voortvloeiende uit het reglement, voor alle openbare markten van de stad Antwerpen.

Argumentatie

Modaliteiten voor de toekenning van een standplaats aan een losse handelaar

 • Een losse standplaats bestaat uit twee kavels.
 • Het aantal standplaatsen beschikbaar voor losse handelaars wordt gepubliceerd op de stedelijke website en kan elk kwartaal bijgestuurd worden.
 • De voorafgaande loting wordt maandelijks georganiseerd.
 • Een losse handelaar kan zich inschrijven voor één markt per dag en dit voor een periode van een maand. Er kan ingeschreven worden tot en met de 15e dag van elke maand voor deelname op de markten van de maand die daarop volgt.
 • Een losse standplaats kan uitgebreid worden met kavels die niet worden ingenomen door abonnementhouders en indien de aangrenzende abonnementhouder geen uitbreiding wenst. In dat geval mag een losse handelaar een uitbreiding van zijn standplaats vragen aan de marktleider. Een extra kavel mag enkel worden ingenomen na uitdrukkelijke goedkeuring van de marktleider én mag enkel worden gebruikt om koopwaar op te stellen en te verkopen.
 • Elk kwartaal kan het aantal beschikbare standplaatsen voor losse handelaars wijzigen. Hierbij:
  1. wordt er rekening gehouden met de situatie op het terrein (werken, uitzonderlijke omstandigheden, wijziging marktplan,…), en;
  2. inschrijvingen op de wachtlijst.
 • Een uitgelote onderneming meldt de afwezigheid per e-mail aan de dienst markten en foren uiterlijk 24 uur na de publicatie van de resultaten op de stedelijke ondernemerswebsite.
 • Indien een uitgelote onderneming met toegewezen standplaats afwezig is, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Bij een gewettigde afwezigheid of aangetoonde overmacht kan hier een uitzondering op worden toegestaan.

Modaliteiten voor de toekenning van een standplaats aan een organisatie

 • Een standplaats voor toelating organisatie bestaat uit één kavel.
 • Een standplaats van één kavel kan toegekend worden aan een organisatie voor een niet-commerciële verkoop.
 • Toekenning gebeurt op basis van beschikbaarheid.
 • Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde marktdag en marktlocatie, wordt de toelating verleend op basis van de chronologische volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet: De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd:

 1. alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken, voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel;
 2. het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren;
 3. het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en openbare plaatsen;
 4. het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren;
 5. het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 6. het verhelpen van hinderlijk voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven;
 7. het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10.

Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.

Artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet bepaalt dat de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 369) het gewijzigde politiereglement 'Reglement voor de openbare markten' goed, zodat losse standplaatsen op openbare markten vooraf kunnen geloot worden.

Met een voorafgaande loting krijgen losse handelaars een standplaats toegewezen zonder het organiseren van een fysieke bolling op het terrein op de marktdag. Dankzij een loting wordt neutraliteit gegarandeerd bij het toekennen van losse standplaatsen en kan de retributie via factuur betaald worden. Losse handelaars weten op voorhand of ze op de markt kunnen staan en moeten niet met hun kraam naar de markt komen om dan, als ze niet uitgeloot worden, terug huiswaarts te keren. Concreet betekent dit geen verspilde tijd en energie van de marktkramer en geen verzwaring van mobiliteit en parkeergelegenheid voor en tijdens een fysieke bolling. Bijkomend draagt een voorafgaande loting bij aan de veiligheid van de markt. Na de opstelling van de markt zijn er geen oprijbewegingen meer.

De concrete modaliteiten voor het toewijzen van een losse standplaats en standplaats voor organisaties op de openbare markten moeten bepaald worden.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080101 - Een klantvriendelijke dienstverlening wordt verder gedigitaliseerd

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de modaliteiten voor het toewijzen van losse standplaatsen en standplaatsen voor organisaties op de openbare markten goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.