Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08629 - Stafdienst. Privacy en informatieveiligheid - Verwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Cronos Public Services NV. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08629 - Stafdienst. Privacy en informatieveiligheid - Verwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Cronos Public Services NV. Ondertekening - Goedkeuring 2021_CBS_08629 - Stafdienst. Privacy en informatieveiligheid - Verwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Cronos Public Services NV. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke Europese verordening (AVG), is het aangewezen om met elke externe partner, in zijn hoedanigheid van verwerker dan wel verwerkingsverantwoordelijke of co-verwerkingsverantwoordelijke, een verwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Aangezien deze gegevensverwerkingsovereenkomst niet volgens het goedgekeurde sjabloon uit het delegatiebesluit van het college van 14 september 2018 (jaarnummer 8213) is opgesteld, dient het college deze gegevensverwerkingsovereenkomst goed te keuren.

In het Centraal Referentie Systeem (CRS) voor verenigingen werken burgers en stadsmedewerkers rond het beheer van officiële en feitelijke verenigingen en worden er persoonsgegevens verwerkt (onder andere naam, adres, cliëntnummer,...). 

Juridische grond

Artikel 26 van de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Aanleiding en context

Op 25 mei 2018 trad de Europese Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De stad werkt samen met een aantal externe partners die persoonsgegevens verwerken waarvan sprake in het artikel 26 van de AVG. Artikel 26 van de AVG bepaalt dat wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn. Zij stellen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast in een overeenkomst.

Op 1 oktober 2020 hebben de stad Antwerpen en Cronos Public Servics NV een overeenkomst gesloten met betrekking tot de ontwikkeling van een Centraal Referentie Systeem (CRS) voor verenigingen. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060201 - Transversale digitale dienstverlening
2LWS060201PA5692 - CRS vereniging

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gegevensverwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en Cronos Public Services NV goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.