Terug
Gepubliceerd op 19/11/2021

2021_CBS_08634 - Meerjarenplan 2020 - 2025 - Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020 - 2025 Stad en OCMW Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08634 - Meerjarenplan 2020 - 2025 - Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020 - 2025 Stad en OCMW Antwerpen - Goedkeuring 2021_CBS_08634 - Meerjarenplan 2020 - 2025 - Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020 - 2025 Stad en OCMW Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 249 en 257 over het opmaken van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in de zitting van 17 december 2019 (jaarnummer 710) het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 18 mei 2020 (jaarnummer 288) de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 24 november 2020 (jaarnummer 638) de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 31 mei 2021 (jaarnummer 00319) de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Algemene financiële opmerkingen

Het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt zijn deel van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt het deel van aanpassing 4  van het meerjarenplan 2020-2025, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed, waardoor aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel geacht wordt definitief vastgesteld te zijn.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de lijst van werkings- en investeringssubsidies, die mee is opgenomen bij aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025, goed.

Artikel 5

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.


Bijlagen

  • Boek1_aanpassing_4_meerjarenplan.pdf
  • Boek2_Toelichting_aanpassing_4_meerjarenplan.pdf
  • Boek3_Documentatie_aanpassing_4_meerjarenplan.pdf