Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08705 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Afsprakennota's - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08705 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Afsprakennota's - Goedkeuring 2021_CBS_08705 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Afsprakennota's - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De lokale overheid zet structureel in op de uitbouw van een doelgericht dak- en thuislozenbeleid. Dit vertaalt zich onder meer in volgende doelstelling: 'De stad voorziet, in samenwerking met externe partners, in permanente opvang voor dak- en thuislozen door de organisatie van dag- en nachtopvang alsook door uitgebreide hulpverlening, teneinde dakloosheid te voorkomen.'

De ondersteuningen worden toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Nachtopvang:

De ontvanger staat in voor het organiseren van een permanente nachtopvang, die tijdens de wintermaanden van een extra capaciteit wordt voorzien (= winterwerking), waar meerderjarige dak- en thuislozen in Antwerpen terecht kunnen voor een overnachting in een warme en veilige omgeving zodat niemand op straat hoeft te slapen. De winterwerking loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021 en start terug op 15 november 2021. In kader van COVID-19 werd in 2021 een bijkomende periode van extra (winter)capaciteit gerealiseerd tot en met 30 juni 2021. Verder gaat er extra aandacht naar het principe dat opvang een tijdelijk karakter moet hebben waarbij de focus ligt op doorstroom en activering onder andere door in te zetten op begeleidingstrajecten.

De ontvanger ontvangt een ondersteuning van 2.707.203,38 EUR in 2021. De afsprakennota start op 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2021. 

Dagopvang:

In 2021 werden, in kader van COVID-19, bijkomende middelen voorzien om een aangepaste werking van de daginlopen aan te houden om tegemoet te komen aan de geldende maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie. De gewijzigde werking van de daginlopen is opgenomen in deze afsprakennota: tot en met september 2021 geldt een aan de coronamaatregelen aangepaste werking. 

Vanaf oktober 2021 zet CAW Antwerpen samen met de stad in op een vernieuwde aanpak voor beide daginlopen, als onderdeel van een optimaal op elkaar afgestemd en versterkt dagaanbod voor dak- en thuislozen in Antwerpen, door alle partners (CAW, Kamiano en Free Clinic). Vanaf oktober gelden nieuwe openingsuren voor de twee daginlopen van CAW Antwerpen (De Steenhouwer en De Vaart) die, met behoud van het dagdekkend aanbod, zorgen voor spreiding van de doelgroep en het aanbod over verschillende werkingen. Daarnaast komt er meer ruimte voor hulpverlenend werk en blijft CAW inzetten op een professionele omkadering. Ook binnen deze nieuwe werking worden de geldende coronamaatregelen, zo lang als nodig, in acht genomen.

De werking van De Vaart zal in het najaar van 2021 op een nieuwe locatie ondergebracht worden. Daarvoor worden mogelijk in overleg tussen ontvanger en ondersteuningsverstrekker nieuwe afspraken gemaakt in functie van de nieuwe locatie. Deze worden dan opgenomen in een addendum. 

De ontvanger ontvangt een ondersteuning van 1.283.960,00 EUR in 2021. De afsprakennota start op 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2021.

Als één van de partners in het dak- en thuislozenbeleid werkt en draagt de ontvanger actief bij aan de uitbouw van een stedelijk dak- en thuislozenbeleid en koppelt de ontvanger actief de nodige signalen terug naar het beleid.

Als de verwachte projectresultaten door de coronacrisis niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de stad zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed. Met dit besluit werd de procedure voor het uitbetalen van de toelagekredieten bepaald.

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed.

Het college keurde op 4 december 2020 (jaarnummer 9982) goed om middelen voor het dak- en thuislozenbeleid toe te kennen uit het compensatiefonds.

De gemeenteraad keurde op 25 januari 2021 (jaarnummer 11) een nominatieve toekenning van 360.437,00 EUR goed aan CAW Antwerpen ter ondersteuning van de COVID maatregelen in de dag- en nachtopvang. 

Het college keurde op 19 maart 2021 (jaarnummer 2142) goed om middelen voor het dak- en thuislozenbeleid toe te kennen uit het compensatiefonds.

De gemeenteraad keurde op 26 april 2021 (jaarnummer 242) een nominatieve toekenning van 660.106,00 EUR goed aan CAW Antwerpen ter ondersteuning van de COVID maatregelen in de dag- en nachtopvang, waaronder de verlenging van de verhoogde capaciteit in de nachtopvang.

De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd een ondersteuning van 580.578,15 EUR aan CAW Antwerpen vzw nominatief toegekend voor de uitvoering van het project daginlopen dak- en thuislozen en een ondersteuning van 2.395.959,38 EUR voor het project nachtopvang voor meerderjarige dak- en thuislozen in Antwerpen.

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 411) een nominatieve toekenning van 112.285,85 EUR goed aan CAW Antwerpen voor het project dagopvang dak- en thuislozen.

Het college bekrachtigde op 9 juli 2021 (jaarnummer 5734) de afsprakennota met CAW Antwerpen voor het project 'Aanbod van laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen' waarin 28.974,00 EUR extra werd toegekend in kader van COVID19. 

Het vast bureau bekrachtigde op 3 september 2021 (jaarnummer 239) de afsprakennota met CAW Antwerpen voor het project 'Huurtoelage Lange Scholiersstraat 98'.

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
5401500000
CAW Antwerpen  2.707.203,38 EUR
5401500000
CAW Antwerpen
1.283.960,00 EUR


Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 2.707.203,38 EUR voor het project 'Nachtopvang voor meerderjarige dak- en thuislozen in Antwerpen' met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de volgende ondersteuning goed voor 2021:

  • 2.707.203,38 EUR aan CAW Antwerpen voor het project Nachtopvang voor meerderjarige dak- en thuislozen in Antwerpen.

Artikel 3

Het college bekrachtigt de afsprakennota  met CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 1.283.960,00 EUR voor het project 'organisatie inloopcentra dak- en thuislozen' met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Artikel 4

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de volgende ondersteuning goed voor 2021:

  • 1.283.960,00 EUR aan CAW Antwerpen voor het project Organisatie inloopcentra dak- en thuislozen.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

CAW Antwerpen
Lange Lozanastraat 200,
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0455 608 604 

IBAN: BE03 4097 5828 2184

2.395.959,38 EUR
budgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2100
4505129667

CAW Antwerpen
Lange Lozanastraat 200,
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0455 608 604 

IBAN: BE03 4097 5828 2184


311.244,00EURbudgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040301PA5725
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2100
4505129669

CAW Antwerpen
Lange Lozanastraat 200,
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0455 608 604

IBAN BE03 4097 5828 2184

726.145,00 EUR
budgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909 
budgetperiode: 2100
4505126239

CAW Antwerpen
Lange Lozanastraat 200,
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0455 608 604

IBAN BE03 4097 5828 2184

557.815,00 EUR
budgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040301PA5725
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2100
4505126241