Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08625 - Stedelijk patrimonium. Vastgoed. Schrijnwerkersstraat, Antwerpen. Restauratie Calvarieberg - Vastlegging krediet. Correctiebestelling. Wijziging opdracht - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08625 - Stedelijk patrimonium. Vastgoed. Schrijnwerkersstraat, Antwerpen. Restauratie Calvarieberg - Vastlegging krediet. Correctiebestelling. Wijziging opdracht - Goedkeuring 2021_CBS_08625 - Stedelijk patrimonium. Vastgoed. Schrijnwerkersstraat, Antwerpen. Restauratie Calvarieberg - Vastlegging krediet. Correctiebestelling. Wijziging opdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Onvoorzienbare omstandigheden (artikel 38/2 KB Uitvoering)

Verrekening / postMotivatieIn min, exclusief btwin meer, exclusief btwTermijnverlenging
1) demonteren van de vier sokkels beelden  in blauwe hardsteen + tijdelijke stockageIn de oorspronkelijke opdracht was het voorzien om de sokkels op de constructie te laten. Maar omdat de resterende wand te weinig stabiliteit had, zijn de sokkels gedemonteerd. De sokkels zijn nadien ingepakt en naar atelier getransporteerd, dit omdat de werfruimte ter plaatsen te klein is om daar op te slaan. 0,00 EUR825,00 EUR2
2) demonteren van twee dekstenenIn de oorspronkelijke opdracht was het voorzien om de dekstenen op de constructie te laten. Maar omdat de resterende wand te weinig stabiliteit heeft en omdat de bestaande verankering onvoldoende was, zijn de dekstenen gedemonteerd. Deze worden ter plaatse bewaard.0,00 EUR1.275,00 EUR1
3) demonteren van de frontpanelen in blauwe steen + tijdelijke stockage

Onvoorziene omstandigheden. In de oorspronkelijke opdracht was het voorzien om de panelen op de constructie te laten. Maar omdat de resterende wand te weinig stabiliteit heeft en omdat de bestaande verankering onvoldoende was, zijn de fronten gedemonteerd. De fronten zijn nadien ingepakt en naar atelier getransporteerd, omdat de werfruimte niet genoeg opslagplaats had. 

0,00 EUR975,00 EUR1
5) herstel van gebroken dekstenen In de oorspronkelijke opdracht was het voorzien om de dekstenen op de constructie te laten. Maar omdat de resterende wand te weinig stabiliteit heeft en omdat de bestaande verankering onvoldoende was, zijn dekstenen gedemonteerd. Hierdoor is er een mogelijkheid om de breukvlakken blind ( aan de niet zichtbare kant) te verankeren. Werken in meer aan inschrijvingsprijzen. 0,00 EUR1.800,00 EUR1
6) hermonteren van de vier sokkels in blauwe hardsteenIn de oorspronkelijke opdracht was het voorzien om de sokkels op de constructie te laten. Maar omdat de resterende wand te weinig stabiliteit had, zijn de sokkels gedemonteerd. Na het realiseren van een stabiele wand worden de sokkels terug geplaatst. 0,00 EUR2.250,00 EUR1
7) hermonteren van twee dekstenen In de oorspronkelijke opdracht was het voorzien om de dekstenen op de constructie te laten. Maar omdat de resterende wand te weinig stabiliteit had, zijn de dekstenen gedemonteerd. Na het realiseren van een stabiele wand worden de sokkels terug geplaatst. 0,00 EUR2.325,00 EUR1
8) hermonteren van de frontpanelen in blauwe hardsteen met inox deuvelsIn de oorspronkelijke opdracht was het voorzien om de dekstenen op de constructie te laten. Maar omdat de resterende wand te weinig stabiliteit had, zijn de dekstenen gedemonteerd. Na het realiseren van een stabiele wand worden de sokkels terug geplaatst. 0,00 EUR2.700,00 EUR2
10) reiniging van puin achter plint + vervangen van geroetse verankering door inox verankeringDe plint wordt niet gedemonteerd aangezien deze moeilijk demonteerbaar is doordat de bestrating aangestort is tegen de Calvarie. De ankers worden ter plaatsen vervangen. 0,00 EUR300,00 EUR1
11) beton: er wordt minder beton gestortEen deel van de oude betonplaat kon gerecupereerd worden.-3.315,00 EUR0,00 EUR0
12) ontzouten: de voorzijde van de bestaande wand wordt niet ontzoutVariante uitvoering. Dit deel muur heeft voldoende verluchtingen en hoeft geen zoutbehandeling. Tussen de hardsteenbekleding en de muur zat een spouw. -1.605,00 EUR0,00 EUR0
TOTAAL
-4.920,00 EUR12.450,00 EUR10 werkdagen


Dienstnota bestellen en betalen stad Antwerpen, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, < 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen wanneer de wijziging het noodzakelijk gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien en de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst brengt.  De wijziging blijft beperkt tot 50 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Aanleiding en context

Fase BestuursorgaanDatumJaarnummer
goedkeuring bestek en procedure GAC 2019_00924College23 augustus 20196860
opening offertes
8 december 2020
goedkeuring gunning College29 januari 2021776


In zitting van 29 januari 2021 (jaarnummer 776) keurde het college de gunning goed voor "Schrijnwerkersstraat restauratie Calvarieberg", op basis van bestek GAC_2019_00924, aan Monument Renovation Technics nv, Souverainestraat 38-42 te 9800 Deinze, met ondernemingsnummer 0427.702.692, tegen een bedrag van 167.165,65 EUR inclusief btw.

Algemene financiële opmerkingen

De wijzigingen in meer bedragen 12.450,00 EUR exclusief btw. De wijzigingen in min bedragen 4.920,00 EUR exclusief btw. Het totaal van de wijzigingen bedraagt aldus 7.530,00 EUR exclusief btw.

De uitgave voor de wijziging opdracht bedraagt  9.111,30 EUR, inclusief btw, en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2100. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070102 - Beheer en ontwikkeling stedelijk vastgoed
2SBS070102P04729 - Schrijnwerkersstraat Calv

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling prijs werd gevraagd voor de wijziging van de opdracht aan Monument Renovation Technics nv, Souverainestraat 38-42 te 9800 Deinze, met ondernemingsnummer 0427.702.692

Artikel 2

Het college keurt de wijziging in meer goed voor een bedrag van 12.450,00 EUR + 2.614,50 EUR = 15.064,50 EUR.

Artikel 3

Het college neemt kennis van de wijziging in min voor een bedrag van 4.920,00 EUR + 1.033,20 EUR btw = 5.953,20 EUR.

Artikel 4

Het college keurt de termijnverlenging van 10 werkdagen goed zonder bijkomende kosten.

Artikel 5

Het college keurt de bijkomende vastlegging voor een bedrag van 9.111,30 EUR, inclusief btw, goed op naam van Monument Renovation Technics nv, Souverainestraat 38-42, 9800 Deinze, ondernemingsnummer 0427.702.692 voor de restauratie Calvarieberg, Schrijnwerkersstraat, Antwerpen.

Artikel 6

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vastlegging krediet wijziging opdracht 
Schrijnwerkersstraat, restauratie Calvarieberg

Monument Renovation Technics nv
Souverainestraat 38-42
9800 Deinze

Ondernemingsnummer 0427.702.692
Rekeningnummer: BE32472100814102


9.111,30 EUR inclusief btwbudgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 270
functiegebied: 2SBS070102P04729
subsidie: SBT11187
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2100
4105056031