Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08628 - Ondersteuningsproduct. Onderwijs. Reglement binnenschoolse opvang: randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang - Beslissing en uitbetaling ondersteuningsbedragen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08628 - Ondersteuningsproduct. Onderwijs. Reglement binnenschoolse opvang: randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang - Beslissing en uitbetaling ondersteuningsbedragen - Goedkeuring 2021_CBS_08628 - Ondersteuningsproduct. Onderwijs. Reglement binnenschoolse opvang: randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang - Beslissing en uitbetaling ondersteuningsbedragen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9.3 van het subsidiereglement binnenschoolse opvang voor basisonderwijs goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 februari 2020 (jaarnummer 117) bepaalt dat het college beslist of de toelage wordt toegekend of geweigerd.

Argumentatie

Scholen die aan de voorwaarden van het ondersteuningsreglement voldoen, konden tussen 1 mei 2021 en 15 juli 2021 een ondersteuning aanvragen voor schooljaar 2021-2022.

In totaal vroegen 159 vestigingsplaatsen van scholen de ondersteuning binnenschoolse opvang en/of impulssubsidie aan. 155 scholen komen alvast in aanmerking voor toekenning van de ondersteuning binnenschoolse opvang. Voor 150 van die scholen gebeurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning via goedkeuring door de administratief goedkeurder. 

Vijf scholen met een bedrag hoger dan 10.000,00 EUR worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

De aanvraag van twee scholen voor ondersteuning van de binnenschoolse opvang voldoet niet aan de voorwaarden.  Bij één school werd de subsidieaanvraag oorspronkelijk door de deelvestiging aangevraagd, waarbij een nieuwe aanvraag moest worden ingediend door de hoofdvestiging. 

De tweede school is een nieuwe school die nog geen recht op ondersteuning geniet. De aanvraag van twee scholen voor de impulssubsidie binnen schoolse opvang (deze is aanvullend aan de basisondersteuning) voldoet niet aan de subsidievoorwaarden. Geen van beide scholen diende een aanvraag voor de basissubsidie (ondersteuning binnenschoolse opvang) in waardoor ze geen recht hebben op de impulssubsidie.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen en het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het algemeen reglement op de toelagen vastlegt, zijn beiden van toepassing.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 17 februari 2020 (jaarnummer 117) het subsidiereglement 'Subsidie binnenschoolse opvang voor basisonderwijs: Randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang - Wijzigingen' goed.

De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuningen worden verrekend op de volgende budgetcode:

Budgetplaats5117000000
Budgetpositie6496xxx
Functiegebied2LWS020202A00000
SubsidieSUB_NR
FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA060879
Budgetperiode2100


Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020202 - Kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning binnenschoolse opvang via goedkeuring door de administratief goedkeurder voor 150 scholen.

Artikel 2

Het college keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning binnenschoolse opvang voor GO! Basisschool Het Laerhof voor een bedrag van 10.418,65 EUR goed.

Artikel 3

Het college keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning binnenschoolse opvang voor GO! Basisschool De Schakel voor een bedrag van 11.203,25 EUR goed.

Artikel 4

Het college keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning binnenschoolse opvang voor vrije basisschool Andromeda voor een bedrag van 10.166,75 EUR goed.

Artikel 5

Het college keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning binnenschoolse opvang voor Stedelijke Lagere school De Vlinderboom voor een bedrag van 10.788,45 EUR goed.

Artikel 6

Het college keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning binnenschoolse opvang voor Vrije Basisschool Het Hinkelpad voor een bedrag van 12.767,25 EUR goed.

Artikel 7

Het college weigert de toekenning van onderstaande ondersteuningen binnenschoolse opvang of impulssubsidie binnenschoolse opvang:

Organisatie ONDnummer Reden van weigering
Stedelijke Basisschool Creatopia KS (Deelvestging) 0824.037.071De deelvestiging diende een foutieve aanvraag in. Een nieuw dossier werd gestart op naam van de hoofdvestiging.
GO! Basisschool Vonk 0267.374.857 Deze school is een startende school die op dit moment niet voldoet aan de basisvoorwaarden van het reglement.
Vrije Lagere School voor Buitengewoon onderwijs Het Veer0406.726.146De school voldoet niet aan de basisvoorwaarden van het reglement. Hierdoor is het niet mogelijk een bedrag toe te kennen voor de impulssubsidie 
Vrije Basisschool Ibex0413.940.669De school voldoet niet aan de basisvoorwaarden van het reglement. Hierdoor is het niet mogelijk een bedrag toe te kennen voor de impulssubsidie 

Artikel 8

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Vrije Basisschool Het Hinkelpad
Vzw Ankerwijs
Jan Moorkensstraat 54
2600 Berchem

Ond.nr. 0537.633.683
Rek.nr. BE12 0682 2363 0392
12.767,25 EUR Budgetplaats: 5117000000
Budgetpositie: 6496800
Functiegebied: 2LWS020202A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA060879
Budgetperiode: 2100
 4505126617
BS De Vlinderboom - Vlinder
Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Arthur Matthyslaan 82
2140 Borgerhout

Ond.nr. 0824.037.071
Rek.nr. BE41 0910 1735 1410
10.788,45 EUR
Budgetplaats: 5117000000
Budgetpositie:  6496800
Functiegebied: 2LWS020202A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA060879
Budgetperiode: 2100
4505126633
Vrije Basisschool Andromeda
VZW Katholiek Onderwijs Deurne
Palinckstraat 57
2100 Deurne

Ond.nr. 0413.940.669
Rek.nr. BE47 0016 8776 9280
10.166,75 EUR
Budgetplaats: 5117000000
Budgetpositie: 6496800
Functiegebied: 2LWS020202A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA060879
Budgetperiode: 2100
4505126660
GO! Basisschool De Schakel
GO! Scholengroep Antwerpen
Thonetlaan 106-A
2050 Antwerpen

Ond.nr. 0267.374.857
Rek.nr. BE58 0682 3286 3479          
11.203,25 EUR
Budgetplaats: 5117000000
Budgetpositie: 6496300
Functiegebied: 2LWS020202A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA060879
Budgetperiode: 2100
4505127521

GO! Basisschool Het Laerhof
GO! Scholengroep Antwerpen
Thonetlaan 106-A
2050 Antwerpen

Ond.nr. 0267.374.857
Rek.nr. BE03 0682 3286 3984          

10.418,65 EUR

Budgetplaats: 5117000000
Budgetpositie: 6496300
Functiegebied: 2LWS020202A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA060879
Budgetperiode: 2100

4505126615

Bijlagen

  • Overzicht toekenningen en uitbetalingen onder budgethouderschap