Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08702 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Collectief Goed cvso - Vastlegging nominatief krediet 2021 - 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08702 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Collectief Goed cvso - Vastlegging nominatief krediet 2021 - 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring 2021_CBS_08702 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Collectief Goed cvso - Vastlegging nominatief krediet 2021 - 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De stad wil een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren. Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Inhoud afsprakennota 

Mensen die het moeilijk hebben, vinden niet altijd toegang tot het aanbod van de sociale hulp- en dienstverlening. 

Om de toegang tot hulp- en dienstverlening te vergemakkelijken voor kwetsbare burgers, wil het woonproject Collectief Goed cvso, het project 'Brugfunctie welzijn' opstarten. Hierdoor kan Collectief Goed cvso problemen en noden van hun bewoners en de medewerkers van hun renovatieploeg in kaart brengen en hen gepast doorverwijzen naar zorg-, hulp- en/of dienstverlening bij stedelijke diensten en middenveldpartners. Collectief Goed cvso zal knelpunten en conclusies hierover aan de stad Antwerpen signaleren.

De stad wenst dit project te ondersteunen met een ondersteuning. De ondersteuning zal door het college worden vastgelegd onder de aanwendingsvoorwaarden opgenomen in een afsprakennota. Deze afsprakennota bevat bepalingen over onder meer de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project dat door de ontvanger zal worden opgenomen.

Collectief Goed cvso ontvangt hiervoor een ondersteuning van 47.366,66 euro (voor 2021 een bedrag van 11.666,66 euro en voor 2022 een bedrag van 35.700,00 euro). De afsprakennota start op 1 september 2021 en loopt tot en met 31 december 2022.

Als de verwachte projectresultaten door de coronacrisis niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de stad zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

De gemeenteraad keurde op 20 september 2021 (jaarnummer 489) de aanpassing nominatief krediet 2021-2022 goed. Hierin werd een ondersteuning van 47.366,66 EUR (voor 2021: 11.666,66 EUR en voor 2022: 35.700,00 EUR ) nominatief toegekend aan Collectief Goed cvso, Gasstraat 12-14 te 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0628 996 993, voor de uitvoering van het project 'Brugfunctie welzijn'.

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetperiode

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

Jaar

5402505000

2HMS040201A00000

2100

6496600

 Brugfunctie welzijn

 Collectief Goed cvso

11.666,66 EUR

2021

5402505000

2HMS040201A00000

2200

6496600

 Brugfunctie welzijn

 Collectief Goed cvso

35.700,00 EUR

2022


Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met Collectief Goed cvso, Gasstraat 12 te 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0628 996 993, waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 47.366,66 EUR voor het project Brugfunctie Welzijn, met een looptijd van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de volgende ondersteuning goed aan Collectief Goed cvso:

  • voor 2021 een bedrag van 11.666,66 euro;
  • voor 2022 een bedrag van 35.700,00 euro.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Collectief Goed cvso
 Gasstraat 12, 

2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE 0628 996 993 

IBAN: BE76 7390 1198 8995    

11666,66 EUR

budgetplaats: 5402505000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2HMS040201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma:2SA040909
budgetperiode:2100

4505128764


Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Collectief GOEDcvso
Gasstraat 12, 

2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE 0628 996 993 

IBAN: BE76 7390 1198 8995    

35700,00 EUR

budgetplaats: 5402505000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2HMS040201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma:2SA040909
budgetperiode:2200

4505129314