Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08700 - Ondersteuning - Harmonieuze Stad - Het Roze Huis-çavaria Antwerpen vzw, Bazzz vzw, Pimento vzw, Stampmedia vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addenda afsprakennota's - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08700 - Ondersteuning - Harmonieuze Stad - Het Roze Huis-çavaria Antwerpen vzw, Bazzz vzw, Pimento vzw, Stampmedia vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addenda afsprakennota's - Goedkeuring 2021_CBS_08700 - Ondersteuning - Harmonieuze Stad - Het Roze Huis-çavaria Antwerpen vzw, Bazzz vzw, Pimento vzw, Stampmedia vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addenda afsprakennota's - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Er worden addenda bij de bestaande afsprakennota's gevoegd van volgende partners: 

 • met Het Roze Huis-çavaria Antwerpen vzw: aan de bestaande afsprakennota "Werking voor LGBTQIA+, koepelfunctie en beleidsparticipatie 2021" wordt een bijkomend projectresultaat toegevoegd rond het initiatief "Zaak zonder Haat". Horecazaken die een safe space willen zijn voor mensen die te maken krijgen met trans-, holebi-, intersekse- (en gendergerelateerd) geweld en/of bedreigingen worden door middel van dit project ondersteund. Het Roze Huis draagt bij tot de uitwerking en lancering van het project.
 • met Bazzz vzw: aan de bestaande afsprakennota voor ondersteuning van Bazzz vzw 2021 wordt een bijkomend projectresultaat toegevoegd voor het ontwikkelen van audiovisueel materiaal samen met de jongeren. Dit in het kader van het genderproject "Ymage".
 • met Pimento vzw: de looptijd van de afsprakennota's 2019 en 2020 wordt verlengd tot en met 28 februari 2022, zonder bijkomende middelen. Vanwege de Corona-richtlijnen werden de vormingen met professionals en jongeren – in tegenstelling tot de digitaal georganiseerde beleidstrajecten – opnieuw ingepland op het moment dat fysieke ontmoetingen mogelijk werden zodat kwaliteit en impact gegarandeerd blijven.
 • met Pimento vzw: aan de huidige afsprakennota 2021 voor het organiseren van beleidstrajecten en vorming rond seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt een bijkomend projectresultaat toegevoegd voor het ontwikkelen van een open aanbod voor jongeren van eenmalige vormingen, vormings-en participatietrajecten. Dit in het kader van het stimuleren van actieve omstanders in situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag met looptijd 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022.
 • met Stampmedia vzw: aan de bestaande afsprakennota voor ondersteuning van Stampmedia vzw 2021 wordt een bijkomend projectresultaat toegevoegd voor het organiseren van jongerenparticipatie in functie van de omstanderscampagne rond seksueel grensoverschrijdend gedrag einde 2021.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed. Met dit besluit werd de procedure voor het uitbetalen van de toelagekredieten bepaald.

Het college bekrachtigde op 25 oktober 2019 (jaarnummer 8754) de afsprakennota met Pimento vzw en keurde de daarbij horende uitbetaling van de ondersteuning voor het 'vormingsaanbod seksuele intimidatie jeugd- en pleinwerkingen' goed.

Het college bekrachtigde op 4 december  2020 (jaarnummer 10062) de afsprakennota met Pimento vzw en keurde de daarbij horende uitbetaling van de ondersteuning voor het 'vormings- en sensibiliseringsaanbod  rond seksuele (straat)intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in Antwerpse jeugdcentra met uitgaansgelegenheid' goed.

Het college bekrachtigde op 30 juli 2021 (jaarnummer 6270) de afsprakennota met Het Roze Huis - çavaria Antwerpen vzw voor het project 'Werking voor LGBTQIA+, koepelfunctie en beleidsparticipatie' en keurde de daarbij horende uitbetaling van de ondersteuning goed. 

Het college bekrachtigde op 15 januari 2021 (jaarnummer 229) de afsprakennota met betrekking tot de ondersteuning van Bazzz vzw en met Stampmedia vzw, en keurde de daarbij horende uitbetalingen goed.

Het college bekrachtigde op 12 maart 2021 (jaarnummer 2091) de afsprakennota met Pimento vzw voor 'het organiseren van beleidstrajecten en vorming rond seksueel grensoverschrijdend gedrag' en keurde de daarbij horende uitbetaling van de ondersteuning goed.  

De gemeenteraad keurde op 18 oktober 2021 (jaarnummer 631) de nominatieve toekenning van de ondersteuningen aan volgende partners, voor volgende projecten en voor volgende bedragen goed:  

 • aan Het Roze Huis-çavaria Antwerpen voor het project "Zaak zonder Haat" een bedrag van 3.160,00 euro; 
 • aan Bazzz vzw voor de ontwikkeling van audiovisueel materiaal ter ondersteuning van het project "Ymage" een bedrag van 5.000,00 euro; 
 • aan Pimento vzw voor omstaander vormingen en trajecten met jongerengroepen een bedrag van 24.794,00 euro;
 • aan Stampmedia vzw voor feedback trajecten met jongeren een bedrag van 5.000,00 euro.  

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0701 - Non-discriminatie
2HMS070101 - Non-discriminatiebeleid
4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0703 - Holebi's en transgender
2HMS070302 - Bestrijden homofobie
4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0704 - Participatie en empowerment van vrouwen met migratieachtergrond
2HMS070401 - Maatschappelijke participatie van vrouwen met een migratieachtergrond en dubbele minderheden

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota's 2019 en 2020 met Pimento vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer: 0894.421.261, dat de looptijd van beide afsprakennota's verlengt tot en met 28 februari 2022. 

Artikel 2

Het college bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota met Bazzz vzw, Jan De Voslei 37, bus 10, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer: 0681.498.640, in het kader van het genderproject "Ymage.

Artikel 3

Het college bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota met Het Roze Huis - çavaria Antwerpen vzw, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0456.593.549, "Werking voor LGBTQIA+, koepelfunctie en beleidsparticipatie".

Artikel 4

Het college bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota met Stampmedia vzw, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0861.276.064, voor het organiseren van jongerenparticipatie in functie van de omstanderscampagne rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, goed.

Artikel 5

Het college keurt het addendum aan de afsprakennota 2021 met Pimento vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer: 0894.421.261, aan de bestaande afsprakennota voor het organiseren van beleidstrajecten en vorming rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en (straat)intimidatie, goed.

Artikel 6

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed:

 • een bedrag van 3.160,00 euro aan Het Roze Huis - çavaria Antwerpen vzw, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0456.593.549) voor het project 'Zaak zonder haat';
 • een bedrag van 5.000,00 euro aan Bazzz vzw, Jan De Voslei 37, bus 10, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0681.498.640) voor het ontwikkelen van audiovisuele ondersteuning voor het project 'Ymage';
 • een bedrag van 24.794,00 euro aan Pimento vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0894.421.261) voor het geven van vormingen aan jongerengroepen in het kader van een omstaandercampagne tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag;
 • een bedrag van 5.000,00 euro aan Stampmedia vzw, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen (ondernemingsnummer 0861.276.064) voor het organiseren van feedbacktrajecten met jongeren in het kader van een omstaandercampagne tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Artikel 7

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Het Roze Huis-çavaria Antwerpen vzw
Draakplaats 1
2018 Antwerpen

OND 0456.593.549
IBAN BE95 0013 5550 3258

3.160,00 EUR budgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS070302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2100
4505128811
Bazzz vzw

Jan De Voslei 37 bus 10
2020 Antwerpen


OND: 0681.498.640
IBAN: BE74 7360 4409 0507


5.000,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6496800 
functiegebied: 2HMS070401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2100
4505128812
Pimento vzw  
Kipdorp 30
2000 Antwerpen  
OND: 0894.421.261
IBAN BE 19 7795 9524 8012  
24.794,00 EUR
budgetplaats: 5403505000
budgetpositie:6496800
functiegebied: 2HMS070101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2100
4505128815
Stampmedia vzw
De Coninckplein 26 
2060 Antwerpen
OND: 0861.276.064

IBAN: BE81 7330 1679 0124  


5.000,00 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie:6496800
functiegebied: 2HMS070101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2100
4505128814