Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08547 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2021/420. Raamovereenkomst dilemmatraining en vermijden van etnische profilering - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08547 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2021/420. Raamovereenkomst dilemmatraining en vermijden van etnische profilering - Goedkeuring 2021_CBS_08547 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2021/420. Raamovereenkomst dilemmatraining en vermijden van etnische profilering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Argumentatie

Volgende firma's zullen worden aangeschreven voor het indienen van een offerte:


FirmaAdres
Akgul Advies Training & Coaching
Arie Hoospad 45, 3065 NM Rotterdam (Nederland)
Obelisk NVInterleuvenlaan 74, 3001 Leuven
Centre for Policing and Security vzw
Gouvernementstraat 1, 9000 GentDe juridische situatie van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (uitsluitingsgrond):

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

De economische en financiële draagkracht van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (selectiecriterium): 

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

De technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgende criteria (selectiecriteria):

  • drie relevante referenties;
  • een attest of een bewijs van expertise in diversiteitsvraagstukken. 


De offertes zullen worden beoordeeld volgens volgende gunningscriteria:

criteriumweging
prijs40 punten
plan van aanpak30 punten
kwaliteit van het opleidingsvoorstel
25 punten
flexibiliteit5 punten

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen

Aanleiding en context

De raamovereenkomst met referentie LPA/2018/305 voor het organiseren van opleidingen dilemmatraining en vermijden van ethnische profelering zal aflopen op 2 mei 2022 (jaarnummer 03663).

Daarom wenst Politiezone Antwerpen opnieuw een raamovereenkomst te sluiten voor het organiseren van dilemmatrainingen voor een periode van 48 maanden. 

Hiertoe wordt een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven met referentie PZA/2021/420.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_12317 zal voor de dienstjaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat Politiezone Antwerpen een raamovereenkomst uitschrijft voor het organiseren van dilemmatrainingen voor een periode van 48 maanden en dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven met referentie PZA/2021/420.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Raamovereenkomst  dilemmatraining en vermijden van etnische profilering budgetplaats: 60020
budgetpositie: 33000_12317
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode:
2200 - 2300 - 2400 - 2500 - 2600

Voor de dienstjaren 2022 tot en met 2026 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing

Bijlagen

  • PZA420_RO_Dilemmatraining.pdf