Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08548 - Politiezone Antwerpen - Regiokantoor Zuid, Doornstraat 2, 2610 Wilrijk. Afroep op contract GAC_2017_00155 voor het uitvoeren van elektriciteitswerken. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08548 - Politiezone Antwerpen - Regiokantoor Zuid, Doornstraat 2, 2610 Wilrijk. Afroep op contract GAC_2017_00155 voor het uitvoeren van elektriciteitswerken. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08548 - Politiezone Antwerpen - Regiokantoor Zuid, Doornstraat 2, 2610 Wilrijk. Afroep op contract GAC_2017_00155 voor het uitvoeren van elektriciteitswerken. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Argumentatie

Vanwege het plaatsen van schermen in twee vergaderzalen in het regiokantoor Zuid dienen er extra stopcontacten en netwerkaansluitingen te worden voorzien.  

Politiezone Antwerpen wenst over te gaan tot het leveren en plaatsen van vier stopcontacten en twee netwerkaansluitingen via het raamcontract GAC_2017_00155.

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Aanleiding en context

Het college heeft op 15 juni 2018 de raamovereenkomst elektriciteit, pool aannemers voor kleine vervanging- en uitbreidingswerken en werken in regie, op basis van bestek GAC_2017_00155 gegund aan de firma Evip nv, Satenrozen 18, 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0412.758.655 (jaarnummer 5572).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 3.701,96 EUR (inclusief 21% btw - medecontractant) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2021 is op budgetpositie 33000_63351 voldoende krediet beschikbaar. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 3.701,96 EUR (inclusief 21% btw - medecontractant) voor het leveren en plaatsen van vier stopcontacten en twee netwerkaansluitingen in het regiokantoor Zuid, via het gegunde raamcontract GAC_2017_00155 wordt vastgelegd op de firma Evip nv, Satenrozen 18, 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0412.758.655.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastlegging krediet 2021 voor het leveren en plaatsen van vier stopcontacten en twee netwerkaansluitingen in het regiokantoor Zuid via het raamcontract GAC_2017_00155.

Evip nv, Satenrozen 18, 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0412.758.655

3.701,96 EUR (inclusief 21% btw - medecontractant)

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_63351
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode:  2100

4006058603