Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08711 - Correctiebestelling - Het snoeien van de hoogstammige bomen in het kader van het algemeen groenonderhoud. Krinkels nv - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08711 - Correctiebestelling - Het snoeien van de hoogstammige bomen in het kader van het algemeen groenonderhoud. Krinkels nv - Goedkeuring 2021_CBS_08711 - Correctiebestelling - Het snoeien van de hoogstammige bomen in het kader van het algemeen groenonderhoud. Krinkels nv - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Aanleiding en context

Het college keurde op 28 juli 2017 (jaarnummer 6764) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het vellen en snoeien van bomen en het verwijderen van stronken, op basis van bestek GAC/2015/3625, aan Krinkels nv, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek, met ondernemingsnummer 0821.547.933.

Het bedrag van 100.000,00 EUR exclusief btw dat met de oorspronkelijke bestelbon 4005437870 werd vastgelegd is niet toereikend. Er werd een correctiebestelling opgemaakt voor de betaling van factuur 5107550941 voor een bedrag van 60.002,61 EUR exclusief btw, of 72.603,16 EUR inclusief btw.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105056410 goed voor een bedrag van 72.603,16 EUR inclusief btw aan Krinkels nv, Auguste Reyerslaan 80
1030 Schaarbeek, met ondernemingsnummer NBE 0821.547.933, voor het vellen en snoeien van bomen en het verwijderen van stronken op het volledige grondgebied van de stad Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Het vellen en snoeien van bomen en het verwijderen van stronken, op het volledige grondgebied van de stad Antwerpen.

Krinkels nv
Auguste Reyerslaan 80
1030 Schaarbeek

ondernemingsnummer: NBE 0821.547.933
rekeningnummer: BE36 2930 1108 0081
72.603,16 EUR inclusief btw
budgetplaats:5377000000
budgetpositie:61414
functiegebied:2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2100
4105056410