Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08546 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2021/415. Vernietigen gasdrukhouders. Niet-gunning en nieuwe publicatie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08546 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2021/415. Vernietigen gasdrukhouders. Niet-gunning en nieuwe publicatie - Goedkeuring 2021_CBS_08546 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2021/415. Vernietigen gasdrukhouders. Niet-gunning en nieuwe publicatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Argumentatie

Het bestek werd gepubliceerd. 

Volgende firma diende een offerte in:

Firma
Adres
SGS Ewacs nv
Keetberglaan 4, Haven 1091, 9120 Melsele

De firma SGS Ewacs nv diende een offerte in met een totaalbedrag dat veel hoger ligt dan de raming, gebaseerd op de huidige vernietigingsprijs, en de drempel van de gekozen procedure. Bijgevolg kan de opdracht niet gegund worden.
Om alsnog tot gunning te kunnen overgaan wenst de dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen de looptijd binnen het bestek aan te passen naar 24 maanden, tweemaal uit te breiden met telkens een periode van 12 maanden.

Volgende firma's zullen worden aangeschreven voor het indienen van een offerte:

Firma
Adres
Van der Gucht
Leo Bosschartlaan 15, 2660 Antwerpen
Bulmetal Hoboken
Van Praetstraat 90, 2660 Antwerpen
International Gas & Services nv
De Veert 16, 2830 Willebroek


De juridische situatie van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (uitsluitingsgrond):

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

De economische en financiële draagkracht van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (selectiecriterium):

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

De technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgende criteria (selectiecriteria):

 

1

Een lijst van de voornaamste relevante diensten als verwerver en verwerker die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Een zo volledig mogelijke referentielijst van relevante opdrachten met de gevraagde gegevens.

2

Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Dit volgens de van toepassing zijnde milieuwetgeving, opgemaakt op een A4 document, eventueel aangetoond met attesten.

3

Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

Gevraagd document.

4

Noodzakelijke vergunningen voor het uitvoeren van deze opdracht.

  • De omgevingsvergunning moet alle activiteiten met betrekking tot deze opdracht toestaan.
  • De nodige certificaten en vergunningen betreft de ADR wetgeving

 

 De offertes zullen worden beoordeeld volgens volgende gunningscriteria:

Nr.

Beschrijving

Gewicht

1

Prijs vernietiging per gasdrukhouder (verschillende modellen en diverse gassen)

20

2

Prijs: huurprijs per maand en per kooipalet

10

3

Uitvoeringstermijn

10

4

Verwerkingsmethode en rapportage/attestering

10

5

Testcase

10

6

Opslagcapaciteit

10

7

Beveiliging van de opslag

10

8

Aantal en aard van de afvalstromen voor recyclage

10

9

Locatie

10

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen

Aanleiding en context

Het college keurde op 30 juli 2021 goed dat een raamovereenkomst wordt gesloten  voor het vernietigen van gasdrukhouders voor een periode van maximaal 48 maanden (jaarnummer 6145).

Hiertoe werd een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven met referentie PZA/2021/415.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_12406_01 zal voor de dienstjaren 2022 tot en met 2025 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met referentie PZA/2021/415 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het vernietigen van gasdrukhouders voor een periode van maximaal 48 maanden niet wordt gegund aan de firma SGS Ewacs nv, Keetberglaan 4, Haven 1091, 9120 Melsele, ondernemingsnummer 0432.390.267.

Artikel 2

Het college keurt goed dat, om alsnog tot gunning te kunnen overgaan, Politiezone Antwerpen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met referentie PZA/2021/415 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het vernietigen van gasdrukhouders voor een periode van maximaal 48 maanden uitschrijft aan drie firma's voor het indienen van een offerte.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vernietigen van gasdrukhouders.
  budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12406_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 - 2300 - 2400 - 2500

Voor de dienstjaren 2022 tot en met 2025 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. 
Nog niet van toepassing