Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08549 - Politiezone Antwerpen - Turnhoutsebaan 350, 2140 Antwerpen. Afroep op contract GAC_2018_00602 voor de aankoop van één onderstel van een warmedrankautomaat. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08549 - Politiezone Antwerpen - Turnhoutsebaan 350, 2140 Antwerpen. Afroep op contract GAC_2018_00602 voor de aankoop van één onderstel van een warmedrankautomaat. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08549 - Politiezone Antwerpen - Turnhoutsebaan 350, 2140 Antwerpen. Afroep op contract GAC_2018_00602 voor de aankoop van één onderstel van een warmedrankautomaat. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Argumentatie

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt 676,62 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop en montage van een onderstel voor een koffiemachine in het wijkkantoor Regio City, Turnhoutsebaan 350, 2140 Antwerpen via het raamcontract GAC_2018_00602.

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Aanleiding en context

Het college heeft op 17 mei 2019 de levering en plaatsing van warmedrankautomaten, levering van aanverwante producten, onderhoudscontract en stockmanagement op basis van bestek GAC/2018/00602 gegund aan de firma Selecta Belgium nv, Industrieweg 10/A, 2850 Boom, ondernemingsnummer 0404.868.991 (jaarnummer 04157).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 676,62 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2021 is op budgetpositie 33000_74151 voldoende krediet beschikbaar. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 676,62 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop en montage van een onderstel voor een koffiemachine in het wijkkantoor Regio City, Turnhoutsebaan 350, 2140 Antwerpen, via het gegunde raamcontract GAC_2018_00602 wordt vastgelegd op de firma Selecta Belgium nv, Industrieweg 10/A, 2850 Boom, ondernemingsnummer 0404.868.991.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastlegging krediet 2021 voor de aankoop en montage van een onderstel voor een koffiemachine in het wijkkantoor Regio City, Turnhoutsebaan 350, 2140 Antwerpen via het raamcontract GAC_2018_00602.

Selecta Belgium nv, Industrieweg 10/A, 2850 Boom, ondernemingsnummer 0404.868.991

676,62 EUR (inclusief 21% btw)

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_74151
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode:  2100

4006058602