Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08545 - Politiezone Antwerpen - Afroep op het federale contract 2016 R3 256 voor de aankoop van trainingsmunitie. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08545 - Politiezone Antwerpen - Afroep op het federale contract 2016 R3 256 voor de aankoop van trainingsmunitie. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08545 - Politiezone Antwerpen - Afroep op het federale contract 2016 R3 256 voor de aankoop van trainingsmunitie. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Argumentatie

Politiezone Antwerpen kan gebruik maken van bovenstaande raamovereenkomst en wenst over te gaan tot de aankoop van verschillende soorten trainingsmunitie voor de aanvulling van de stock.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen

Aanleiding en context

De federale politie heeft een raamovereenkomst met referentie 2016 R3 256 voor de aankoop van trainingsmunitie gedurende de periode van 11 september 2018 tot en met 31 december 2023 gegund aan de firma Edgard Grimard nv, Avenue de l'Energie 9, 4432 Alleur, ondernemingsnummer 0423.221.688. Politiezone Antwerpen kan gebruik maken van deze raamovereenkomst.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 15.246,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2021. Op budgetpositie 33000_12401 is voor het dienstjaar 2021 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 15.246,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van verschillende soorten trainingsmunitie voor Politiezone Antwerpen via de gegunde raamovereenkomst van de federale politie met referentie 2016 R3 256 wordt vastgelegd op de firma Edgard Grimard nv, Avenue de l'Energie 9, 4432 Alleur, ondernemingsnummer 0423.221.688.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastleggen krediet 2021 voor de aankoop van trainingsmunitie.

Edgard Grimard nv, Avenue de l'Energie 9, 4432 Alleur, ondernemingsnummer 0423.221.688
15.246,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12401
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100
4006058630