Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08550 - Politiezone Antwerpen - Uit te voeren werken in de politiegebouwen, gecoördineerd door AG Vespa. Vastleggen krediet 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08550 - Politiezone Antwerpen - Uit te voeren werken in de politiegebouwen, gecoördineerd door AG Vespa. Vastleggen krediet 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08550 - Politiezone Antwerpen - Uit te voeren werken in de politiegebouwen, gecoördineerd door AG Vespa. Vastleggen krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Argumentatie

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 3.491,95 EUR (inclusief 21% btw - medecontractant) voor 2021 vast te leggen, om de factuur voor het leveren en plaatsen van vier stopcontacten in de cardioruimte, afzonderlijk voorzien van bekabeling en een aparte automatische zekering en de ombouw van de bestaande zekeringkast in blok B, Havanasite, Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen, aan AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Aanleiding en context

Tijdens de zitting van 21 september 2009 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Antwerpen en AG Vespa voor het beheer van het politiepatrimonium (jaarnummer 1419).

Tijdens de zitting van 4 september 2015 keurde het college het principe van de verticale bevoegdheidsverdeling eigenaars- en huurdersonderhoud politiepatrimonium tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa goed, waardoor het beheer van de gebouwen van Politiezone Antwerpen in de portefeuille van AG Vespa kwam (jaarnummer 6999).

Tijdens de zitting van 10 juni 2016 keurde het college de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Antwerpen en AG Vespa voor het huurdersonderhoud, dagelijkse werking en inrichtingswerken in de politiegebouwen. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesteld dat alle inrichtingswerken ten laste zijn van Politiezone Antwerpen (jaarnummer 4473).

Inrichtingswerken zijn alle werken/investeringen bedoeld om het vastgoed geschikt te maken voor of aan te passen aan de specifieke noden van de huurder. Het betreft zowel de inrichtingswerken bij aanvang van de huur als de aanpassing van het gebouw aan gewijzigde noden in de loop van de huurperiode. De inrichtingswerken die AG Vespa zal uitvoeren, zullen zich beperken tot werken van onroerende aard.

Tijdens de zitting van 16 juli 2021 keurde het college de afsprakennota tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa met betrekking tot het optimaliseren van de samenwerking goed (jaarnummer 5806).

Om de nieuwe sporttoestellen in de cardioruimte in blok B, Havanasite, Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen van elektriciteit te voorzien, zullen er vier stopcontacten worden geplaatst. Elk stopcontact wordt afzonderlijk voorzien van bekabeling en een aparte automatische zekering. De bestaande zekeringkast zal hierom deels omgebouwd moeten worden. Aangezien er een vrij grote afstand van de zekeringkast tot de stopcontacten is, wordt de bekabeling op sommige plekken weggewerkt in een kabelgoot. Deze opdracht wordt op verzoek van Politiezone Antwerpen uitgevoerd en gecoördineerd via AG Vespa. 

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 3.491,95 EUR (inclusief 21% btw - medecontractant) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2021 is op de budgetpositie 33000_63351 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 3.491,95 EUR (inclusief 21% btw - medecontractant) voor het uitvoeren van werken in de politiegebouwen van Politiezone Antwerpen, wordt vastgelegd op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastlegging krediet 2021 voor het leveren en plaatsen van vier stopcontacten in de cardioruimte, afzonderlijk voorzien van bekabeling en een aparte automatische zekering en de ombouw van de bestaande zekeringkast in blok B, Havanasite, Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076

 

3.491,95 EUR (inclusief 21% btw - medecontractant)

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_63351
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100
4006058601