Terug
Gepubliceerd op 19/11/2021

2021_CBS_08720 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08720 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring 2021_CBS_08720 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 27 van de statuten van AG Energiebesparingsfonds benoemt de gemeenteraad één commissaris-revisor als commissaris van het bedrijf.

Argumentatie

Zowel de gemeenteraad als de raden van bestuur moeten de aanstelling van de commissaris-revisor goedkeuren. Commissarissen worden wettelijk benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

De raad van bestuur van AG Energiebesparingsfonds keurde op 18 mei 2021 de aanstelling van BDO Bedrijfsrevisoren als commissaris-revisor voor de controles 2021, 2022 en 2023 goed en legt dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

Juridische grond

Op basis van artikel 7 §7 van de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AG Energiebesparingsfonds besteedt de stad voor het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekeningen van de agentschappen, een raamcontract aan voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor als commissaris voor de agentschappen.

Aanleiding en context

Het college keurde op 20 september 2013 (jaarnummer 9438) het principe goed om een groepsbrede commissaris-revisor aan te stellen voor alle entiteiten van de groep.

De raad van bestuur keurde op 15 mei 2018 de aanstelling van BDO Bedrijfsrevisoren goed als commissaris-revisor voor de controle van de boekjaren 2018, 2019, 2020. Het mandaat wordt beëindigd met de goedkeuring van de jaarrekening 2020. Artikel 27 van de statuten van het AG Energiebesparingsfonds bepaalt dat de gemeenteraad één commissaris-revisor als commissaris van het bedrijf benoemt.

Het college keurde op 3 mei 2019 (jaarnummer 3757), na een openbare procedure met Europese bekendmaking (GAC_2018_00463), de gunning goed van de raamovereenkomst inhoudende de aanstelling als commissaris-revisor aan BDO Bedrijfsrevisoren, als één gemeenschappelijke commissaris-revisor voor de verschillende entiteiten van de groep stad Antwerpen voor de boekjaren 2019-2023.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven zijn opgenomen in het meerjarenplan van AG Energiebesparingsfonds.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren als commissaris-revisor van het AG Energiebesparingsfonds Antwerpen voor de controles 2021, 2022 en 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.