Terug
Gepubliceerd op 19/11/2021

2021_CBS_08719 - AG Energiebesparingsfonds - Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08719 - AG Energiebesparingsfonds - Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring 2021_CBS_08719 - AG Energiebesparingsfonds - Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 41, tweede lid, 21° van het Decreet Lokaal Bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie

Het meerjarenplan 2020-2025 werd opgemaakt op basis van de doelstellingen en van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest betreffende het takenpakket van het AG Energiebesparingsfonds als Energiehuis. De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

Artikel 241 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat de bepalingen van titel 4 van het decreet met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten en de bepalingen over het opmaken en aanpassen van het meerjarenplan ook van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Aanleiding en context

Op 29 maart 2010 (jaarnummer 409) keurde de gemeenteraad de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Energiebesparingsfonds Antwerpen goed. Op 16 december 2019 (jaarummer 757) keurde de gemeenteraad de aangepaste statuten goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 758) keurde de gemeenteraad de vernieuwde beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen goed.

De beheersovereenkomst en statuten schrijven voor dat het budget tijdig ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 413) de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Energiebesparingsfonds Antwerpen goed.

De raad van bestuur stelde op 28 september 2021 de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Algemene financiële opmerkingen

De decretaal verplichte evenwichten voor beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge worden op totaliteit van het meerjarenplan bereikt.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Energiebesparingsfonds Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • AMJP4_AGEBF.pdf