Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08704 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Vereniging voor Solidariteit vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08704 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Vereniging voor Solidariteit vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring 2021_CBS_08704 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Vereniging voor Solidariteit vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De stad wil in de strijd tegen vereenzaming bij ouderen inzetten op preventie en detectie van sociaal isolement bij kwetsbare senioren. Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Inhoud afsprakennota 

Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem. Stad Antwerpen wil sociaal isolement bij thuiswonende ouderen van de leeftijd 80-plus verminderen door preventie, detectie van eenzaamheid en sociaal isolement, door contact te onderhouden en een netwerk te bouwen rond senioren.

Vereniging voor Solidariteit vzw - Sant’Egidio biedt een breed gamma van begeleiding van senioren via professionelen en vrijwilligers op wijkniveau aan. Het project versterkt bestaande en creëert nieuwe netwerken rond de ouderen en zorgt zo voor de bevordering van sociale cohesie en de ondersteuning van kwetsbare burgers. Alle inwoners van de doelregio van 80 jaar en ouder en nog thuiswonend worden gecontacteerd en uitgenodigd om deel te nemen, ze worden vervolgens opgevolgd via telefoongesprekken en huisbezoeken. De noden van senioren worden in kaart gebracht via outreachend werk om daarna te worden toegeleid naar lokale vrijwillige of professionele hulp. De gebruikte methodologie is gelinkt aan het programma ‘Leve de Ouderen!’. 

Dit project houdt een raadpleging van het bevolkingsregister in. Een verwerkersovereenkomst zal hiervoor afgesloten worden met Vereniging voor Solidariteit vzw - Sant'Egidio.

Dit project wordt uitgerold in de regio Noord (district Merksem) en regio Zuid (district Hoboken en Wilrijk). 

De ontvanger ontvangt een ondersteuning van 150.000,00 EUR. De afsprakennota start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 31 december 2022.

Als de verwachte projectresultaten door de coronacrisis niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de stad zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

De gemeenteraad keurde op 20 september 2021 (jaarnummer 549) de nominatieve toekenning voor een ondersteuning van 150.000,00 EUR aan Vereniging voor Solidariteit vzw, voor het project ‘Bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement' goed.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan zal de nominatieve toekenning van 150.000,00 EUR in 2021 aan Vereniging voor Solidariteit vzw worden gewijzigd naar 37.500,00 EUR in 2021 en 112.500,00 EUR in 2022.

De ondersteuningsverstrekker kent ondersteuning toe aan de ontvanger, volgens de bepalingen van deze afsprakennota:

  • 37.500,00 EUR voor de periode 1 oktober 2021 tot 31 december 2021.
  • 112.500,00 EUR voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2022, onder voorbehoud van goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad.

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen. 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
2HMS0901 - Gezondheidszorg
2HMS090107 - Toegankelijkheid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met Vereniging voor Solidariteit vzw, Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0433.665.224 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 150.000,00 EUR voor project ‘Bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij senioren’. De afsprakennota start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor het project ‘Bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij senioren’ goed voor 37.500,00 EUR aan Vereniging voor Solidariteit vzw in 2021.

Artikel 3

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor het project ‘Bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij senioren’ goed voor 112.500,00 EUR aan Vereniging voor Solidariteit vzw in 2022 onder voorbehoud van goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan door de gemeenteraad.

Artikel 4

Het college keurt goed dat het bevolkingsregister wordt geraadpleegd in het kader van het project 'Bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij senioren'. 

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Vereniging voor Solidariteit vzw

Lombardenstraat 28

2000 Antwerpen

ondernemingsnummer 0433.665.224

IBAN  BE95 4098 5637 5658 
37.500,00 EURbudgetplaats: 5402500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2HMS090107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA040985
budgetperiode: 2100
4505129387

Vereniging voor Solidariteit vzw

Lombardenstraat 28

2000 Antwerpen

ondernemingsnummer 0433.665.224

IBAN BE95 4098 5637 5658
112.500,00 EUR
budgetplaats: 5402500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2HMS090107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA040985
budgetperiode: 2200
4505129388