Terug
Gepubliceerd op 13/12/2021

2021_CBS_08727 - District Deurne. Theo Van den Boschstraat. Inbreidingsproject voormalige ALBE-site. SWOU11457 - Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08727 - District Deurne. Theo Van den Boschstraat. Inbreidingsproject voormalige ALBE-site. SWOU11457 - Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring 2021_CBS_08727 - District Deurne. Theo Van den Boschstraat. Inbreidingsproject voormalige ALBE-site. SWOU11457 - Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 2e lid, 11° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b.

Argumentatie

Globe Projects NV draagt kosteloos gronden over aan stad Antwerpen voor een totaaloppervlakte van 2.508,49 m² om te worden toegevoegd aan het lokaal openbaar domein van de stad in beheer van het District Deurne.

Het perceel werd kadastraal opgesplitst op basis van de nieuwe aanleg. Daarvoor maakte de landmeter-expert op 13 november 2017 een opsplitsingsplan met referentie T-079.003-14-011 op.

Het perceel is kadastraal afgesplitst als Antwerpen 31 afd, Sectie B nr 407/z/2/P0169. 

Aan AG VESPA wordt opdracht gegeven de nodige stappen te ondernemen in functie van de opmaak van de notariële akte en de affectatie naar het openbaar domein.

Juridische grond

Artikel 6 § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 met AG VESPA, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG VESPA instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.

Aanleiding en context

fase

Actie

Datum

Jaarnummer

Overeenkomst en aannemingsdocumenten

Goedkeuring college

28 maart 2014

3441

Straatnaamgeving

Goedkeuring college

27 juni 2014

6708

Gunning - Bankwaarborg

Goedkeuring college

10 maart 2016

2096

Omgevingsvergunning

Goedkeuring gemeenteraad

29 juni 2020

373

Affectatie naar openbaar domeinAdvies districtsraad Deurne16 september 2021126

Op 28 maart 2014 (jaarnummer 3441) keurde het college de overeenkomst met Globe Projects nv, IJzerlaan 54-56 bus 21, 2060 Antwerpen goed voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de ontwikkeling tussen de Van den Hautelei en de Dascottelei (voormalige ALBE-site), district Deurne.

op 27 juni 2014 (jaarnummer 6708) keurde het college de definitieve benoeming van de straat Theo Van den Boschstraat goed.

Op 10 maart 2016 (jaarnummer 2096) keurde het college de wegen- en rioleringswerken in de ontwikkeling van de voormalige Albe-site, genoemd Theo Van den Boschstraat (district Deurne) en de bankwaarborgen goed.

Op 29 juni 2020 (jaarnummer 373) keurde de gemeenteraad de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg en aan de nieuwe rooilijn goed.

Globe Projects NV  finaliseerde  de nieuwe wegenis van de Theo Van den Boschstraat in de wijk Eksterlaar te Deurne in het kader van de realisatie van de nieuwe verkaveling.
Op 20 september 2019 werd het PV van voorlopige oplevering opgemaakt.
Op 18 januari 2021 werd het PV van definitieve oplevering opgemaakt.

Globe Projects NV  vraagt aan de stad Antwerpen om de overdracht naar het openbaar domein uit te voeren.
Op 16 september 2021 (jaarnummer 126) adviseerde de districtsraad Deurne om de overgedragen en geaffecteerde grond op te nemen in het lokaal openbaar domein van het district Deurne gunstig.

Algemene financiële opmerkingen

De overdracht van de grond gebeurt kosteloos. De kosten verbonden aan de akte zijn ten laste van Globe Projects NV.

De grond wordt voor een totaaloppervlakte van 2.508,49m² overgedragen aan stad Antwerpen en dient door de dienst Financiën/Boekhouding/Algemene Boekhouding te worden toegevoegd aan de Theo Van den Boschstraat met vastgoednummer 21000858 voor een waarde van 2.508,00 EUR. 

De jaarlijkse kosten voor onderhoud van het over te dragen openbaar domein worden geraamd op 11.278,55 EUR, in functie van een vernieuwing na 25 jaar en 2.467,02 EUR voor het groenonderhoud van de groenaanleg en bomen. Het districtsbestuur Deurne zal het nodige budget voorzien voor het onderhoud van het lokaal openbaar domein op doelstelling SUB_NR/INTERN/5042500000/224/2DEU010101A00000/2DE090200. Het groenonderhoud is voorzien op doelstelling SUB_NR/INTERN/5377000000/61414/2LMS040101A00000/2SA020680.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0201 - Reguliere taken
2WNS020101 - Vespa als instrument voor stadsontwikkeling
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030117 - Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de overdracht goed van de grond van Globe Projects NV naar stad Antwerpen, gelegen in de Theo Van den Boschstraat, district Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen  31 afd, Sectie B nr 407/z/2 P0169  met een oppervlakte van 2508,49m² zoals aangegeven als Lot 1 op het opmetingsplan T-079.003-14-01.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie van de overgedragen gronden in het openbaar domein van de stad Antwerpen goed.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de verworven en naar het openbaar domein geaffecteerde gronden, vermeld in artikel 1,  worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Deurne.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 5

diensttaak
AG VESPA

de nodige stappen te ondernemen in functie van de opmaak van de notariële akte en de affectatie naar het openbaar domein.

Financiën/Boekhouding/Algemene Boekhouding
verwerken van de kosteloze overdracht van de grondBijlagen

  • BIJLAGE 1_PRECADPLAN_T-079.003-14-01.pdf
  • BIJLAGE 2 OPMETINGSPLAN.pdf
  • BIJLAGE 3_PRECAD.pdf