Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08725 - District Antwerpen. Jacob Jacobsstraat. Wegeniswerken. SWOU12863 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08725 - District Antwerpen. Jacob Jacobsstraat. Wegeniswerken. SWOU12863 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring 2021_CBS_08725 - District Antwerpen. Jacob Jacobsstraat. Wegeniswerken. SWOU12863 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Jacob Jacobsstraat is een lokale straat.

Het college is bevoegd voor de mobiliteitsvoorwaarden.

Argumentatie

De Jacob Jacobsstraat is een enkelrichtingsstraat met tweezijdig parkeren en een verkeersplateau ter hoogte van de Terliststraat. In het midden van de straat tussen de Simonsstraat en de Terliststraat komt nog een extra verkeersplateau. Fietsenstallingen worden verspreid voorzien doorheen de straat. Aan het kruispunt met de Quinten Matsijslei en de Terliststraat staan zes bestaande bomen. Er worden 22 extra bomen met grote plantvakken voorzien, die de parkeerstroken afbakenen. Aan gebouwen met een publiek karakter zijn voetpaduitstulpingen voorzien in waterpasserende betonstraatstenen met open voegen. Zo krijgen de voetgangers meer plaats en is er ruimte voor zitgelegenheid en speelaanleidingen. 

Mobiliteitsvoorwaarden

 • markeringen (zebrapaden): zebrapaden op huidige locaties behouden;
 • snelheidsregime: zone 30 poort ter hoogte van Quinten Matsijslei (sticker, bord, …)
 • snelheidsremmers in de straat te onderzoeken tussen de Terliststraat en de Simonsstraat;
 • voorrangsregeling: voorrang verlenen ter hoogte van Quinten Matsijslei en Simonsstraat, het kruispunt met de Terliststraat is voorrang van rechts;
 • verkeerssamenstelling: gemengd verkeer;
 • parkeerorganisatie: langsparkeren aan beide zijden;
 • rijrichting: enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer van Quinten Matsijslei naar Simonsstraat;
 • fietsen en speedpedelecs in beide richtingen toegelaten.

Parkeerbalans

Het concept resulteert in een parkeerbalans van 45 plaatsen in de bestaande toestand naar 35 plaatsen in de nieuwe toestand door een nieuw verkeersplateau tussen de Terliststraat en de Simonsstraat en het afbakenen van de parkeerstroken en voetpaduitstulpingen met bomen.

Bomenbalans

Het concept resulteert in een positieve bomenbalans van zes bomen in de bestaande toestand naar 28 bomen in de nieuwe toestand.

Hemelwaterplan

Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Jacob Jacobsstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld. Zo worden de parkeerstroken voorzien in kasseiverharding met open voeg en worden er grote plantvakken voorzien voor extra infiltratie. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt onderzocht of een afwatering naar het Stadspark haalbaar en wenselijk is.

Aanleiding en context

faseactiedatumjaarnummer
AdviesCoördinatieoverleg Openbaar Domein28 juni 2021---
Projectdefinitie en conceptGoedkeuring districtscollege Antwerpen 11 oktober 2021594

De ambitie is het creëren van een nieuwe, aangename woonstraat zone 30 met aandacht voor de nodige verkeersvertragende maatregelen, langsparkeerzones, meer ruimte voor groen en meer infiltratiemogelijkheden voor water.

Op 11 oktober 2021 (jaarnummer 594) keurde het districtscollege de projectdefinitie en het concept goed op voorwaarde dat:

 • afgestemd wordt met het speelweefselplan Stadspark dat in opmaak is;
 • afgestemd wordt met het herwaarderingsplan Stadspark dat in opmaak is;
 • afgetoetst wordt met Politie dienst ISRA in verband met uitstulping voor de synagoog.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5002500000 /224/2ANT010502M02035/2AN090610 .

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein zitting van 28 juni 2021 Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op voorwaarde dat:

 • onderzocht wordt op welke manier de inrichting met grasdalstroken op een duurzame en flexibele manier toegepast kan worden; 
 • het straatmeubilair conform de inrichtingsprincipes van het Draaiboek Openbaar Domein wordt geplaatst;
 • in functie van ruimtelijke veiligheid en zichtbaarheid van de observatiecamera’s zowel MV/VB/Sociale Planning en politie betrokken worden bij de verdere uitwerking van het ontwerp;
 • in het kader van realisatie van de nerfstructuur ter hoogte van de diverse voetpaduitstulpingen de voetpadruimte gemaximaliseerd wordt;
 • onderzocht wordt of een veilige oversteek vanuit de buurt naar het Stadspark in het noordelijk gedeelte kan gerealiseerd worden en dit afgestemd wordt met het project “herwaardering Stadspark”;
 • het afwateringssysteem wordt teruggekoppeld met Aquafin en onderzocht wordt of een afwatering naar het stadspark haalbaar is.
  Alle voorwaarden worden verwerkt in de volgende fase van het project.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M02035 - SWOU12863 Jacob Jacobsstraat (waterlink)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de projectdefinitie en het concept (28 juni 2021) voor de wegeniswerken in de Jacob Jacobsstraat , district Antwerpen.

Artikel 2

Het college keurt de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20210628_presentatie_PD_CON.pdf
 • 20210625_12863_PD_CON.pdf