Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08708 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2021-2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08708 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2021-2022 - Goedkeuring 2021_CBS_08708 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Het college nam op 11 juni 2021 (jaarnummer 4838) kennis van de evaluatie van de winterperiode  2020 – 2021. Het organisatieplan voor de sneeuw- en ijzelbestrijding van 2021-2022 ziet er als volgt uit:

Algemene principes

De periode voor de sneeuw- en ijzelbestrijding in 2021 -2022 gaat in vanaf 1 november 2021 en wordt beëindigd op 1 april 2022. In noodgevallen kan de coördinator van de winterbestrijding beslissen om deze periode alsnog te vervroegen en/of uit te breiden.

De stad Antwerpen werkt op basis van kleurcodes om de wintertoestand in te schatten. De kleurcodes zijn Europees erkend en worden als algemeen aanvaard beschouwd. Op basis van de weersvoorspellingen op maat van stad Antwerpen via weerstations, waarbij ook rekening gehouden wordt met de grondtemperatuur, luchtvochtigheid en aanwezige zout op de grond, wordt beslist door de algemene coördinatie welk wintertype van toepassing is.

Er zijn verschillende wintertypes:

 • wintertype GROEN: geen wintertoestand. Bij 101-oproepen is de wachtdienst ter beschikking;
 • wintertype GEEL: de stadsdiensten strooien preventief op bruggen, 100 spoeddiensten en de meest gebruikte fietspaden;
 • wintertype ORANJE: lichte wintertoestand, kans op aanvriezende mist en rijm- en ijzelplekken. Preventief rijden op bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, in- en uitritten van ziekenhuizen en brandweer, grote wijkwegen, routes openbaar vervoer, fietspaden;
 • wintertype ROOD: volledige capaciteit voor sneeuwvrij houden van bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, hulpdiensten, grote wijkwegen, routes openbaar vervoer, kleinere wijkwegen en fietspaden. Bij verwachte sneeuwval kan de coördinator beslissen een preventieve code te rijden (code rood preventief).

De sneeuw- en ijzelbestrijding is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De taakverdeling voor de sneeuw- en ijzelbestrijding wordt als volgt vastgelegd:

Rijwegen

De stad Antwerpen staat in voor alle rijwegen (zowel gemeentewegen, stedelijke gewestwegen als provinciewegen); oversteekplaatsen voor voetgangers en pleinen waar openbare markten worden gehouden. Het Havenbedrijf Antwerpen nv en de Vlaamse overheid, agentschap infrastructuur, staan in voor de rijwegen in het havengebied. Op basis van de ervaring van vorig jaar wordt nu voorgelegd om bij code ORANJE een extra ronde te rijden met fietsstraten. Het aantal fietsstraten is op korte termijn sterk uitgebreid. Het preventief mee opnemen in de strooiplannen, verhoogt de veiligheid van het fietsnetwerk.

De tunnels van de leien (Gasthuistunnel, Van Eycktunnel, Blauwtorentunnel, Jos Brabantstunnel en Jeanne Brabantstunnel) worden mee in deze route opgenomen. Deze werden voordien door brandweerzone Antwerpen gestrooid. Vanaf de winterperiode 2021 – 2022 strooit de stad Antwerpen deze tunnels. Deze verandering houdt in dat er voortaan vijf wegstrooiers in plaats vier uitrijden bij code ORANJE.

Fietspaden

De stad Antwerpen zal preventief vanaf wintertype GEEL bestrooiingswerken uitvoeren. Er rijdt bij wintertype GEEL een fietspadstrooier uit die preventief de fietsbruggen strooit en plaatsen waar gladheid verwacht wordt. Bij wintertype ORANJE, ROOD preventief en ROOD algemeen wordt de inzet van de middelen verder opgedreven.

Het Havenbedrijf Antwerpen nv staat in voor de fietspaden in het havengebied.

Voetpaden

Alle stedelijke bedrijfseenheden zorgen voor de sneeuw- en ijzelbestrijding vóór het gebouw/de gebouwen waarin zij gevestigd zijn. De huisbewaarders/gebouwverantwoordelijken moeten instaan voor sneeuw- en ijzelbestrijding vóór het gebouw/de gebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De patrimoniumverantwoordelijken maken zelf afspraken binnen hun bedrijfseenheid. Bij code ROOD krijgen zij een automatische sms vanuit de coördinatie sneeuw en ijzel zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen. Brandweerzone Antwerpen staat in voor de verzorging van de eigen uitgangswegen; de brandkranen aangeduid door de plaatjes met de rode letter H (strooien zout). Het Havenbedrijf Antwerpen nv staat in voor de voetpaden in het havengebied. De Lijn is verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van de haltes.

Oproepsysteem

Voor het oproepsysteem bij sneeuw- en ijzelbestrijding voor de komende winterperiode gelden de volgende principes:

 • Zowel tijdens de diensturen, als buiten de diensturen en op zaterdagen, zon- en feestdagen voor de rijbaan of fietspaden: de Politie (telecommandokamer (TCK) Politiezone Antwerpen) meldt gevaarlijke situaties op het GSM-nummer  0471 71 86 99.
 • Enkel TCK Politiezone Antwerpen meldt steeds en uitsluitend alle oproepen voor de sneeuwdienst op het hierboven vermeld nummer. Om alle misverstanden te vermijden dient slechts één instantie (TCK Politiezone Antwerpen) in te staan voor de verwittiging van de wachtdienst. Het politiepersoneel van wacht in de districten of Brandweerzone Antwerpen dient bijgevolg alle gevaarlijke situaties op openbaar domein via het TCK Politiezone Antwerpen te melden.

Werking

Het organisatieschema wordt uitgewerkt rond een ploegensysteem met beurtrol.

    Leiding:

 • Eén coördinator sneeuw en ijzel. Voor de winter 2021 – 2022 zal de afdelingschef van de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging/Sector Noord dit opnemen. Deze leidinggevende neemt de algemene coördinatie op binnen de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging).
 • De coördinator wordt in de opvolging van sneeuw en ijzel bijgestaan binnen de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging door de afdelingschefs van de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging/Sector Zuid, de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging/Sector Midden en de coördinator die voor de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging zetelt in de calamiteitenwacht. Afwisselend  in een wachtsysteem nemen zij week om week de dagelijkse opvolging op. De leidinggevende die operationeel opvolgt, neemt dagelijks contact met de calamiteitenwacht om het verwachte wintertype te af te stemmen.
 • Naast de dagelijkse coördinatie zijn volgende leidinggevenden beschikbaar voor de operationele aansturing:
  1. één medewerkers is van wacht om de oproepen van TCK Politiezone Antwerpen te dispatchen;
  2. één medewerker is van wacht voor wintertype ORANJE;
  3. één medewerker is van wederoproep voor wintertype ROOD;
  4. de andere medewerkers zijn vrij;
  5. de operationele aansturing wordt na één week doorgegeven in een beurtrol.

    Uitvoering:

    In totaal worden er 58 chauffeurs opgenomen in een roulatiesysteem.

 • er zijn wekelijks twee chauffeurs beschikbaar om voor 101-oproepen te rijden. Negen chauffeurs zijn van dienst om code ORANJE te rijden.  

    Wacht en wederoproep:

 • Om op te schalen staan tien chauffeurs van wacht en negen chauffeurs in wederoproep;
 • de medewerkers die niet ingepland staan zijn vrij;
 • bij de dienst Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen/Groen worden 28 medewerkers in wacht gezet om manueel te strooien tijdens het weekend en feestdagen van 6.00 uur tot 18.00 uur, na één week wordt de ploeg gewisseld volgens een beurtrol.

     Inzet:

 • er is steeds één chauffeur van wacht om oproepen van TCK Politiezone Antwerpen op te volgen en eventueel bruggen te strooien;
 • bij weertype ORANJE worden elf voertuigen met chauffeur ingezet vanaf 00.00 uur om te strooien op de rijwegen en fietspaden zoals in de planning aangegeven;
 • bij weertype ROOD PREVENTIEF (mogelijke sneeuwval) worden in eerste instantie 18 voertuigen met chauffeur ingezet om te strooien op de rijwegen en fietspaden zoals in de planning aangegeven;
 • bij weertype ROOD ALGEMEEN wordt dit uitgebreid tot 28 voertuigen met chauffeur om te strooien op de rijwegen en fietspaden zoals in de planning aangegeven. Daarnaast worden in de weekends en op feestdagen 28 medewerkers van de dienst Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen/Groen opgeroepen om extra te strooien van 6.00 uur tot 18.00 uur;
 • De coördinator kan beslissen om in geval van nood meer medewerkers op te roepen of van de opgegeven uurregeling af te wijken.

Extra inzet in materiaal en dooimiddelen

Het college keurde op 26 maart 2021 (jaarnummer 2494) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van nieuwe strooimachines. Komende winter worden er voor de rijwegen nieuwe strooi-units ingezet die op de bestaande vrachtwagens worden geplaatst. Voor de fietspaden worden er zeven nieuwe strooimachines ingezet. 

Er zijn twee extra tractoren aangekocht en een 4X4-voertuig van de dienst Stadsbeheer/Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal wordt mee ingezet voor sneeuw en ijzelbestrijding. Er zijn twee kleinere aanhangwagens aangekocht waar strooiwerken mee gedaan kunnen worden. Dit laat toe om bij hevige sneeuwval bijvoorbeeld extra op fietsostrades en het ringfietspad te strooien. 

Bij de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging/Sector Noord is een pekelmenginstallatie in dienst gesteld. Op deze manier is de stad Antwerpen niet afhankelijk van leveranciers voor toevoer van dooimiddelen. Naast de bestaande pekeltanks op Sector Noord en Sector Midden worden er twee extra pekeltanks gehuurd die op Sector Zuid en Sector Midden worden geplaatst. Op deze manier voorziet de stad Antwerpen zich van een strategische reserve en wordt de slagkracht verhoogd bij meerdaagse inzet. 

De zoutvoorraden op Sector Noord en Sector Midden die aanwezig zijn in zoutsillo's (sector Noord en Midden), en in bulk (Sector Noord) worden maximaal aangevuld. Er is een raamcontract voor de aanvoer van dooimiddelen. 

Aanleiding en context

Jaarlijks wordt aan het college een aangepast organisatieplan voorgelegd waarin de werkwijze om sneeuwval en ijzelvorming te bestrijden, wordt toegelicht. Het plan houdt rekening met de ervaringen van de vorige jaren en de samenwerking met verschillende actoren.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0401 - Reguliere taken stads- en buurtonderhoud
2WNS040104 - Sneeuw- en ijsbestrijding

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het organisatieplan 2021-2022 zoals hierboven beschreven goed.

Artikel 2

Het college keurt de routes sneeuw en ijzel die als bijlage zijn toegevoegd goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
SB/SR & SB/GB/G
Opmaken van een wachtdienst voor de uitvoering van het bestrijdingsplan; uitvoering van het bestrijdingsplan in functie van het wintertype.
OS/WH
Er is een dienstverlening van de stad Antwerpen voor 75- plussers of personen met een beperking die zelf geen sneeuw kunnen ruimen. Als zij geen hulp vinden bij buren, familie of vrienden, kunnen ze op het moment dat er sneeuw valt contant opnemen met Werkhaven. Werkhaven maakt de stoep sneeuw- of ijsvrij. OS legt dit voor aan het college dit in een apart besluit.
Alle stedelijke bedrijven
Er is een afsprakenkader rond sneeuw- en ijzelbestrijding rondom stedelijk bedrijfsvastgoed: de bedrijfseenheden zijn zelf verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Ze staan in voor het sneeuwvrij maken van voetpaden en toegangswegen voor en rond de dienstgebouwen en bestellen daarvoor tijdig het nodige materiaal.
OS
 • informeren van de burger over plichten conform bepalingen in politiecodex
 • update van kaarten en kanaal op A-stad
 • werkafspraken maken met districten over klantencontacten
Politiezone Antwerpen
Opvolgen en doorgeven van de strooimeldingen zoals aangegeven in de richtlijnen.
SW
Verwijderen of verplaatsen obstakels op fietspaden, informeren districten en communicatie aan aannemers om bij werken in winterperiode fietspaden maximaal vrij te houden.

Bijlagen