Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08662 - Dossier GAC_2021_01998. Leveren van vaste planten en heesters - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB, gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08662 - Dossier GAC_2021_01998. Leveren van vaste planten en heesters - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB, gunning - Goedkeuring 2021_CBS_08662 - Dossier GAC_2021_01998. Leveren van vaste planten en heesters - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB, gunning - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

  • BOOMKWEKERIJ UDENHOUT BELGIE BV;
  • F.L.E.U.R. NV.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 139.000 euro (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. 

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Aanleiding en context

De stad Antwerpen en districten planten jaarlijks vaste planten en heesters. Voor de aanschaf van het plantgoed doet de stad beroep op professionele kwekers. 

Voor de levering van planten en heesters, werd door de stedelijke bedrijfseenheid Stadsbeheer - Groen en Begraafplaatsen een overheidsopdracht van beperkte waarde uitgeschreven en werden minstens 3 gespecialiseerde leveranciers uitgenodigd tot het indienen van een offerte. De volgende firma’s dienden een offerte in:

  • BOOMKWEKERIJ UDENHOUT BELGIE BV, ST. PAULUSBAAN 24 te 1745 OPWIJK, met ondernemingsnummer 0459.031.714;
  • F.L.E.U.R. NV, PROOSTDIESTRAAT 17 te 8980 ZONNEBEKE, met ondernemingsnummer 0460.219.369.

Uit de ontvangen offertes bleek echter dat de uitgave de drempel van 10.000 euro exclusief btw zal overschrijden. Aangezien deze uitgave op investeringskredieten dient verrekend te worden, is in dat geval enkel de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale bevoegd om de procedure te voeren.

Voor deze aankoop stelt de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale voor om onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_01998 op te starten en de ontvangen offertes te beschouwen als inschrijvingen op deze procedure.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040101 - Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de overheidsopdracht van beperkte waarde GAC_2021_01998 voor "Leveren van vaste planten en heesters" en bekrachtigt eveneens dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd uitgeschreven.

Artikel 2

Het college keurt de gunning goed voor "Leveren van vaste planten en heesters", op basis van de overheidsopdracht van beperkte waarde GAC_2021_01998, aan BOOMKWEKERIJ UDENHOUT BELGIE BV, ST. PAULUSBAAN 24 te 1745 OPWIJK, met ondernemingsnummer 0459.031.714, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte.

Artikel 3

Het college keurt de gunning goed voor "Leveren van vaste planten en heesters", op basis van de overheidsopdracht van beperkte waarde GAC_2021_01998, aan F.L.E.U.R. NV, PROOSTDIESTRAAT 17 te 8980 ZONNEBEKE, met ondernemingsnummer 0460.219.369, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Leveren van vaste planten en heesters   budgetplaats: 5377000000
budgetpositie: 220 en 225
functiegebied: 2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2100
volgt later

Bijlagen

  • 20211006_Offerte_Boomkwekerij Udenhout.pdf
  • 20211005_offerte_FLEUR.pdf
  • SBGB_Prijsvraag_planten_najaar_2021.pdf
  • Prijsvraag_inventaris_planten_najaar_2021.pdf
  • 01998_Gunningsverslag.pdf