Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08701 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08701 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum afsprakennota - Goedkeuring 2021_CBS_08701 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Kruispunten Geestelijke Gezondheid zijn een gratis en laagdrempelig onthaal met screening en vraagverduidelijking voor burgers met psychische en sociale hulpvragen. Een kortdurend hulptraject voor deze doelgroep of een gepaste doorverwijzing indien langdurigere zorg nodig is, wordt hieraan gekoppeld.

In 2021 worden kruispunten in alle Antwerpse eerstelijnszones uitgerold. CAW Antwerpen vzw werkt hiervoor nauw samen met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante en derdelijnspartners ZNA Psychiatrie en Multiversum. Stad Antwerpen ondersteunt de Antwerpse kruispunten in 2021 via een afsprakennota ten bedrage van 85.704,34 EUR.

Na de opstart van de twee nieuwe kruispunten voor eerstelijnszones Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost kenden deze werkingen een grote toestroom aan klanten. Het psychisch welzijn van de Antwerpse burger werd door de covid-19-crisis onder druk gezet en er werd dankbaar gebruik gemaakt van dit laagdrempelig en gratis initiatief.
Hierdoor liep de wachttijd op en kon de snelle toegankelijkheid van de kruispunten niet meer gegarandeerd worden, met mogelijke escalatie van problematieken tot gevolg.

Om de wachtlijsten weg te werken wordt daarom eenmalig een extra ondersteuning van 74.750,00 EUR toegekend via een addendum op de lopende afsprakennota van 2021.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed. Met dit besluit werd de procedure voor het uitbetalen van de toelagekredieten bepaald.

Op 26 oktober 2020 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 595) de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed.

Het college keurde op 19 maart 2021 (jaarnummer 2320) de afsprakennota met CAW Antwerpen vzw over de Antwerpse kruispunten Geestelijke Gezondheid goed.

Op 20 september 2021 (jaarnummer 550) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning goed voor een ondersteuning van 75.000,00 EUR aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0455608604 voor het project 'Kruispunten Geestelijke Gezondheidszorg'.

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiebudget betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Uitvoerder - Project Bedrag 
 5402500000 CAW Antwerpen vzw - Kruispunten Geestelijke Gezondheidszorg 74.750,00   EUR

Aangezien de uitvoerder 74.750,00 EUR begroot heeft voor dit project en de nominatiefmaking 75.000,00 EUR bedroeg, wordt het bedrag van de ondersteuning verminderd met 250,00 EUR.

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
2HMS0901 - Gezondheidszorg
2HMS090109 - Eerstelijnszorg en huisartsentekort

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het addendum met CAW Antwerpen vzw waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 74.750,00 EUR voor het project 'kruispunten Geestelijke Gezondheidszorg'. Dit addendum loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

  • 74.750,00 EUR aan CAW Antwerpen vzw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

CAW Antwerpen vzw
Lange Lozanastraat 200
2018 Antwerpen

OND: 0455 608 604 

IBAN: BE 03 4097 5828 2184

74.750,00 EUR budgetplaats: 5402500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS090109PA5725
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040986
budgetperiode: 2100
4505128741

Bijlagen