Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08722 - District Deurne. Vaartdijk (Zuidelijke kadeweg). Wegeniswerken. SWOU11919 - Aangepast definitief ontwerp - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08722 - District Deurne. Vaartdijk (Zuidelijke kadeweg). Wegeniswerken. SWOU11919 - Aangepast definitief ontwerp - Goedkeuring 2021_CBS_08722 - District Deurne. Vaartdijk (Zuidelijke kadeweg). Wegeniswerken. SWOU11919 - Aangepast definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Nieuwe ontwikkelingen (nieuw openbaar domein) en mobiliteitsvoorwaarden zijn een bevoegdheid van het college. 

Argumentatie

In eerste instantie zal er slechts een gedeelte van de zuidelijke kadeweg aangelegd worden. Ter hoogte van gronden in het bezit van de Vlaamse Waterweg wordt er de eerstkomende jaren toegelaten dat er aan watergebonden bedrijfsactiviteit kan gedaan worden waardoor de wegenis hier niet kan worden doorgetrokken. Het gedeelte dat in eerste fase wordt aangelegd loopt van de Merksemsesteenweg, ter hoogte van de Brug van de Azijn tot aan het kadastrale perceel A118b7.

Volgende elementen werden gewijzigd ten opzichte van het goedgekeurde definitief ontwerp:

 • de wegenis zal niet vanaf de Merksemsesteenweg tot aan de Theunisbrug worden aangelegd. De wegenis zal in eerste fase doodlopend worden aangelegd tot aan de gronden van de Vlaamse Waterweg. Naar de toekomst toe kan de wegenis verlengd worden;
 • ter hoogte van de terreinen van PPG komen de rijweg en het jaagpad samen en is er een gemengde zone aanwezig doordat er minder grond wordt onteigend dan origineel ingetekend;
 • de breedte van de rijweg bedraagt 6m40 inclusief goot in plaats van 6m80. Deze nieuwe straatbreedte werd voorzien in functie van een verlaagd snelheidsregime van 30km/u;
 • er wordt een variëteit van bomen voorzien in de groenstrook. In het oorspronkelijke ontwerp was dit 1 soort (Tilia Cordata).

Het definitief ontwerp resulteert in een neutrale parkeerbalans. Er worden geen parkeerplaatsen voorzien.

Het aangepaste definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. Er worden 37 nieuwe bomen voorzien.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • Snelheid 30km/u
 • Fietsers gescheiden op jaagpad tot aan het einde van het jaagpad en start gemengde zone
 • Geen parkeren

Omgevingsvergunning

Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist omdat de bestaande verharding uitbreidt met meer dan 150 m.

Aanleiding en context

Fase

actie

datum

jaarnummer

Kaderplan Albertkanaal Antwerpen – Schoten – Wijnegem Actieplan

goedkeuring college

27/02/2015

1653

Definitief ontwerp 

goedkeuring college 

6/07/2018

6371

Het actieplan Kaderplan Albertkanaal Antwerpen – Schoten – Wijnegem werd door het college goedgekeurd op 27 februari 2015 (jaarnummer 1653). De realisatie van de zuidelijke kadeweg staat hierin opgenomen onder actie 28. Het college wenst de zuidelijke kadeweg aan te leggen als industriehoofdstraat.  Zo ontstaat de mogelijkheid om vrachtverkeer te weren uit de Tweemontstraat die in het mobiliteitsplan de categorie van buurtstraat heeft.

Op 6 juli 2018 (jaarnummer 6371) keurde het college het definitief ontwerp voor de aanleg van de zuidelijke kadeweg ‘Vaartdijk’, langs het Albertkanaal, district Deurne goed.
De Vlaamse Waterweg paste het definitief ontwerp aan en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt dit ter goedkeuring voor.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2200/5153000000/224/2LMS010402M02007/2SA020200.

Adviezen

Commissie Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het voorgestelde definitief ontwerp op voorwaarde dat:

  1. de boom- of heesterkeuze naar uitvoering wordt aangepast in overleg met SB/Groen;
  2. een visuele onderbreking wordt voorzien tussen het einde van het jaagpad en het begin van de gemengde zone;
  3. onderzocht wordt of de rijweg ter hoogte van de gronden van DVW terug afgebogen kan worden (rijweg met afzonderlijk jaagpad) als aanname voor een toekomstige vervollediging van de Zuidelijke kadeweg;
  4. in het uitvoeringsdossier de nodige maatregelen opgenomen worden in functie van bescherming van de bestaande koker van het Schijn;
  5. bij de verdere detaillering van het uitvoeringsdossier standard materialen stad Antwerpen voorzien worden;
  6. de technische details in overleg met Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte in functie van het toekomstig beheer verder uitgewerkt worden.

de voorwaarden en opmerkingen worden meegenomen naar uitvoering

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)
2LMS010402M02007 - SWOU11919 Vaartdijk (Zuidelijke kadeweg i.f.v. Tweemontstraat)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aangepast definitief ontwerp voor de aanleg van de zuidelijke kadeweg, district Deurne, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/MOB/I&P 

opdracht geven aan De Vlaamse Waterweg voor:
opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties

opdracht geven aan De Vlaamse Waterweg voor:
opdrachtdocumenten opmaken 

SW/Mobiliteit            

definitief signalisatieplan opmaken


Bijlagen

 • BA_wegenis_P_N_v1-2021_ARO-20-1209-ontwerp.pdf