Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08738 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08738 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2021_CBS_08738 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • links en rechts van de inrit ter hoogte van huisnummer 9A worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht (artikel 10);
 • op het kruispunt met de Borrewaterstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht (artikel 9).
  In een zone 30 wordt dit slechts uitzonderlijk gedaan, maar gezien het hier een schoolomgeving betreft en omdat het niveauverschil tussen voetpad en rijweg op dit kruispunt reeds klein is, kan dit aangebracht worden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Aanleiding en context

De Sint-Bartholomeusstraat in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen; 
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 10 juli 2019 (jaarnummer 5891);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem"; 
 • maakt deel uit van het gebied “parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van de proefopstelling waarbij een parkeervak voorbehouden wordt voor elektrische wagens, goedgekeurd door het college op 2 maart 2018 (jaarnummer 1940);
 • maakt deel uit van de proefopstelling waarbij een laad- en loszone met venstertijd wordt ingevoerd, goedgekeurd door het college op 3 mei 2019 (jaarnummer 3805).

De stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. De Sint-Bartholomeusstraat 9A is een van de nieuwe inkomende dossiers.

Op 4 november 2020 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Sint-Bartholomeusstraat ter hoogte van huisnummer 9A. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. De ruimte achter de poort wordt gebruikt door 'Chiro Bart'. De poort dient als een toegangsroute voor de hulpdiensten en moet te allen tijde deze toegang kunnen verlenen. MPA stelt voor om uitzonderlijk enkel te opteren voor markeringen aan de inrit van de aanvrager.
Op vraag van het district wordt tevens een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht op het kruispunt met de Borrewaterstraat. 

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

verkeerspolitie, advies van 22 juni 2021 Gunstig advies
districtsraad Merksem, advies van 23 september 2021 (jaarnummer 59) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Sint-Bartholomeusstraat in het district Merksem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 10 juli 2019 (jaarnummer 5891).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen