Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08735 - District Merksem. Adelaarstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08735 - District Merksem. Adelaarstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2021_CBS_08735 - District Merksem. Adelaarstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • verwijderen van twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap ter hoogte van de huisnummers 8 en 15 (artikel 1).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat:
  • de aanvrager, wonende in de Adelaarstraat op nummer 8, verhuisd is;
  • de aanvrager, wonende in de Adelaarstraat op nummer 15, overleden is;
 • het gemarkeerd fietspad, langs de oneven zijde, ter hoogte van huisnummer 1 en langs de even zijde, ter hoogte van de huisnummers 38 en 40, wordt gereglementeerd (artikel 2);
 • de verdrijvingsvlakken langs de even en oneven zijde, ter hoogte van huisnummer 1, worden opgenomen in het aanvullend reglement (artikel 4).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. De verdrijvingsvlakken hebben een kleine oppervlakte (1  x 1,5 meter) en werden aangebracht ter hoogte van garagepoorten waar niet mag geparkeerd worden.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Aanleiding en context

De Adelaarstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 24 mei 2019 (jaarnummer 4469);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Kwadevelden';
 • maakt deel uit van de 'Wijk Kwadevelden', waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
  Op 4 en 18 juni 2021 werd door twee bewoners van de Adelaarstraat een aanvraag ingediend om twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap te verwijderen.
  In de Adelaarstraat werden snelle verkeersmaatregelen aangebracht (goedgekeurd door het college in zitting van 14 december 2018, jaarnummer 11192). Deze ingrepen (verdrijvingsvlakken en fietsmarkering) werden gunstig geëvalueerd tijdens het overleg van de technische werkgroep op 17 december 2019 en worden nu opgenomen in het aanvullend verkeersreglement.

  Algemene financiële opmerkingen

  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

  Adviezen

  verkeerspolitie, advies van 11 augustus 2021 Gunstig advies
  districtsraad Merksem, advies van 23 september 2021 (jaarnummer 54) Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  2 - Leefbare en mobiele stad
  2LMS01 - Mobiliteit
  2LMS0104 - Regulier
  2LMS010403 - Parkeerbeleid

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Adelaarstraat in het district Merksem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 24 mei 2019 (jaarnummer 4469).

  Artikel 2

  Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

  Artikel 3

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen