Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08696 - Visit Antwerpen - Correctiebestelling - Concessie Experience Antwerp - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08696 - Visit Antwerpen - Correctiebestelling - Concessie Experience Antwerp - Goedkeuring 2021_CBS_08696 - Visit Antwerpen - Correctiebestelling - Concessie Experience Antwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

In de zitting van 23 oktober 2020 keurde het college enkele wijzigingen goed omtrent de praktische uitvoering van de concessie met Experience Antwerp (EA). In het betreffende bestek ten tijde van de gunning stond immers een voorlopige handelwijze beschreven uitgaande van een btw-ruling door het Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen / Erfgoed (AG CIA/E). Intussen is in praktijk geen btw-ruling van toepassing, waarmee EA uit de facturatie aan AG CIA niet de volgens concessie voorziene inkomsten genereert. Om EA toe te laten alsnog te factureren volgens de concessieovereenkomst, maakt Visit Antwerpen per kwartaal een correctiebestelbon voor het te compenseren bedrag. 

Aanleiding en context

Op 25 oktober 2019 (jaarnummer 8706) keurde het college het bestek GAC_2019_00921 voor de concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders goed.

Op 3 april 2020 (jaarnummer 3133) keurde het college de gunning van het bestek GAC_2019_00921 Concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders goed aan de firma Zanzibar bv, Pottenbrug 2, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0462.214.205.

Op 5 juni 2020 (jaarnummer 4886) keurde het college  de overdracht goed van Zanzibar bv met ondernemingsnummer 0462.214.205 aan Experience Antwerp bv (EA) met ondernemingsnummer 0746.766.376 voor de concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders op basis van het bestek GAC_2019_00921.

Op 23 oktober 2020 (jaarnummer 8860) keurde het college het addendum op de concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders, op basis van bestek GAC_2019_00921, aan Zanzibar bv, Pottenbrug 2, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0462.214.205, overgedragen op 5 juni 2020 aan Experience Antwerp bv met ondernemingsnummer 0746.766.376.

Op 11 december 2020 (jaarnummer 10288) keurde het college de vastlegging van het krediet voor Experience Antwerp 2021 en kwartaal 4 2020, goed.

Op 19 maart 2021 (jaarnummer 2296) keurde het college het tweede addendum op de concessie met Experience Antwerp, goed.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Algemene financiële opmerkingen

Op basis van bestek GAC_2019_00921 maakte de stadsdienst Ondernemen en Stadsmarketing / Visit Antwerpen bestelbonnen op betreffende de concessievergoeding voor impact niet verkrijgen van btw-ruling door AG Culturele Instellingen Antwerpen / Erfgoed.

Bestelbonnen 4105056243, 4105056362 werden opgemaakt op budgetplaats 5317700000 doelstelling 2LWS010102A00000 budgetpositie 211.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0101 - Reguliere werking toerisme
2LWS010102 - Bestemmingsontwikkeling

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelbonnen 4105056243 en 4105056362 voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders, op basis van bestek GAC_2019_00921, aan Zanzibar bv, Pottenbrug 2, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0462.214.205, op 5 juni 2020 overgedragen aan Experience Antwerp bv met ondernemingsnummer 0746.766.376, goed voor een bedrag van 9.951,75 EUR voor kwartaal 3 2021 en voor een bedrag van 9.951,75 EUR voor kwartaal 4 2021.


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Experience Antwerp bv
Engelse Beurs 4
2000 Antwerpen
NBE0746.766.376
IBAN BE97645105760549
9.951,75 EURbudgetplaats:5317700000
budgetpositie:211
functiegebied:
2LWS010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:
2SA060521
budgetperiode: 2100
4105056243
Experience Antwerp bv
Engelse Beurs 4
2000 Antwerpen
NBE0746.766.376
IBAN BE97645105760549
9.951,75 EUR
budgetplaats:5317700000
budgetpositie:211
functiegebied:
2LWS010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:
2SA060521
budgetperiode: 2100
4105056362