Terug
Gepubliceerd op 19/11/2021

2021_CBS_08543 - Politiezone Antwerpen - Jaarrekening 2020 - Vaststelling

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08543 - Politiezone Antwerpen - Jaarrekening 2020 - Vaststelling 2021_CBS_08543 - Politiezone Antwerpen - Jaarrekening 2020 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.

Argumentatie

Het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie stelt dat de door de bijzondere rekenplichtige ondertekende jaarrekeningen voor verificatie aan het college moeten worden toegezonden.

Juridische grond

Het eerste lid van artikel 71 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC) stelt dat de door de bijzondere rekenplichtige ondertekende jaarrekeningen voor verificatie aan het college worden toegezonden.

Het tweede lid van hetzelfde artikel stelt dat het college voor alle handelingen waarvoor het bevoegd is, dient te bevestigen dat ze correct in de rekeningen zijn opgenomen.

Artikel 16 van het ARPC stelt dat per 31 december een balans moet opgemaakt worden.

Artikel 17 van het ARPC stelt dat per 31 december een resultatenrekening moet opgemaakt worden.

Artikel 34 van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus stelt dat titel VI van de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op budgettair en financieel beheer van de lokale politie.

Artikel 240, §1 (uit titel VI) van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad de rekeningen van het voorgaande dienstjaar dient vast te stellen.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 de politiebegroting 2020 goed (jaarnummer 797).


De gemeenteraad keurde op 18 mei 2020 de begrotingswijzing 1 van de politiebegroting 2020 goed (jaarnummer 296).


De gemeenteraad keurde op 28 september 2020 de begrotingswijzing 2 van de politiebegroting 2020 goed (jaarnummer 501).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de begrotingsrekening 2020 van Politiezone Antwerpen vast als volgt:


a) Gewone dienst


Netto-vastgestelde rechten308.359.569,27
Vastgelegde uitgaven297.373.956,29
Begrotingsresultaat10.985.612,98
Over te dragen vastgelegde uitgaven13.952.614,33
Boekhoudkundig resultaat24.938.227,31


b) Buitengewone dienst


Netto-vastgestelde rechten51.044.262,49
Vastgelegde uitgaven46.247.302,15
Begrotingsresultaat4.796.960,34
Over te dragen vastgelegde uitgaven33.655.354,29
Boekhoudkundig resultaat38.452.314,63

Artikel 2

De gemeenteraad stelt de balans en resultatenrekening 2020 van Politiezone Antwerpen vast als volgt:


a) Balans per 31 december 2020


Vaste activa66.043.401
Vlottende activa111.038.191
Totaal van de activa177.081.592
Eigen vermogen126.977.055
Voorzieningen29.786.500
Schulden20.318.037
Totaal van de passiva177.081.592


b) Resultatenrekening over het dienstjaar 2020


Exploitatieresultaat-38.751.557
Uitzonderlijk resultaat5.418.765
Resultaat van het dienstjaar-33.332.792

Artikel 3

De gemeenteraad stelt vast dat het college na verificatie bevestigt dat alle handelingen waarvoor het bevoegd is, correct in de jaarrekening 2020 werden opgenomen.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Boek_Begrotingsrekening_2020.pdf
  • Boek_Toelichting_Jaarrekening_2020_Bijlage 1-4.pdf