Terug
Gepubliceerd op 15/11/2021

2021_CBS_08626 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. DIVA. Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen - Onderhoud aan daken en gevels - Voorontwerp. Forfaitisering ereloon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08626 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. DIVA. Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen - Onderhoud aan daken en gevels - Voorontwerp. Forfaitisering ereloon - Goedkeuring 2021_CBS_08626 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. DIVA. Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen - Onderhoud aan daken en gevels - Voorontwerp. Forfaitisering ereloon - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

Argumentatie

Op basis van de middelen die ter beschikking gesteld zijn door het Fonds Culturele Infrastructuur, is een projectdefinitie opgemaakt. Aan aNNo architecten is gevraagd de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Gezien het vooronderzoek uitwees dat de huizenrij aan de Gildekamersstraat het dringendst aan onderhoud toe is, werd beslist de volledige buitenschil van deze panden prioritair aan te pakken. Het voorziene budget is ontoereikend om aan deze huizenrij zowel de daken te vernieuwen als de topgevels veilig te stellen en alle ramen te onderhouden. Er werd beslist de middelen van Fonds Culturele Infrastructuur aan te vullen met werkingsmiddelen van AG Vespa afdeling onderhoud tot het ramingsbedrag, zodat de werfinrichting, die relatief duur is, ten volle kan benut worden. De financiële gegevens voor de aanneming zullen worden opgenomen in het besluit voor goedkeuring bestek en procedure.

Juridische grond

In toepassing van artikel 43 § 5 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten wordt de opdracht gegund op basis van de in de raamovereenkomst vastgestelde voorwaarden.

Aanleiding en context

Het Fonds Culturele Infrastructuur heeft middelen ter beschikking gesteld voor onderhoud aan daken en gevels van museum DIVA, Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen. De huizenrij van de Gildekamersstraat, die de museumzalen en de kantoren huisvest, wordt prioritair aangepakt.

Op vraag van de stad Antwerpen maakte aNNo architecten een voorstudie op met bijhorende raming voor het vernieuwen van de dakbedekkingen, heropmetselen van de topgevels en grondig onderhoud aan het schrijnwerk en glas-in-lood. Vooraf werd een gedetailleerde analyse van de bestaande toestand opgemaakt om een correcte inschatting van de restauratiewerkzaamheden te kunnen maken. De ingrepen werden afgetoetst met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

De realisatie wordt geraamd op 951.307,97 EUR + 95.130,80 EUR (10% herzieningen) = 1.046.438,77 EUR + 219.752,14 (21% BTW) = 1.266.190,91 EUR, inclusief 21% btw en herzieningen.

In zitting van 7 december 2018 (jaarnummer 10854) keurde het college de gunning goed voor de raamovereenkomst 'Aanstellen van pool ontwerpers voor restauratieopdracht', op basis van bestek GAC/2017/00150. 

In zitting van 2 april 2021 (jaarnummer 2656) keurde het college de architectenovereenkomst goed om de opdracht  PA3794 te gunnen aan aNNo architecten BV, Forelstraat 55b, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0898.278.693 voor de onderhoudswerken aan museum DIVA, Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen, op basis van raamovereenkomst GAC/2017/00150.

Uit de restauratiepool werd door het team Stadsbouwmeester, aNNo architecten BV, Forelstraat 55 B, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0898.278.693 geselecteerd voor de uitvoering van deze restauratieopdracht. Het globale percentage voor het ereloon is vastgelegd op 11,41%. Het forfaitair bedrag van het ereloon wordt, volgens de overeenkomst, vastgelegd op basis van de raming horend bij het goedgekeurd voorontwerp, exclusief btw en herzieningen. Het forfaitair bedrag van het ereloon bedraagt bijgevolg 11,41% op 951.307,97 EUR = 108.544,24 EUR + 22.794,29 EUR (21% BTW) = 131.338,53 EUR, inclusief 21% btw.

Algemene financiële opmerkingen

Met het collegebesluit goedgekeurd op zitting van 2 april 2021 (jaarnummer 2656) werd het ereloon op de voorlopige raming vastgelegd, zijnde 106.682,71 EUR inclusief btw. Dit was het budget op het hierbovenvermelde Fonds voor Culturele Infrastructuur (2021-2022/5325200000/221/2BRS01004PA6373/FOCI_2018_DIVA &FOCI_2019_DIVA/2SA070700).

Het ereloon op de aangepaste raming bedraagt 131.338,53 EUR inclusief btw. Bijgevolg wordt bijkomend het verschil, zijnde 24.655,82 EUR vastgelegd. Dit werd voorzien op de hierbovengenoemde werkingsmiddelen van AG Vespa (2022-2023/221/2SBS070101PA6373/SUB_NR/2SA080119/2200).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het voorontwerp met bijhorende raming goed ten bedrage van 951.307,97 EUR exclusief BTW, voor het onderhoud aan daken, topgevels en metselwerk aan museum DIVA, Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen. 

Artikel 2

Het college keurt het forfaitiseren van het ereloon goed ten bedrage van 108.544,24EUR + 22.794,29 EUR (21% BTW) = 131.338,53 EUR, op basis van bestek GAC/2017/00150.

Artikel 3

Het college keurt de uitgave van 24.655,82 inclusief BTW goed. 

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
PA6373
Onderhoud daken en gevels museum DIVA Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen

aNNo architecten BV
Forelstraat 55b
9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0898.278.693 Rekeningnummer: BE28 3900 4078 5020
24.655,82 EUR inclusief BTWbudgetplaats: 5325200000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101PA6373
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 22004005473384
Bijlagen