Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08740 - District Merksem. Zwaantjeslei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08740 - District Merksem. Zwaantjeslei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2021_CBS_08740 - District Merksem. Zwaantjeslei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de signalisatie van het fietspad, langs de even zijde, van het nummer 86 tot de Lange Bremstraat en langs de oneven zijde, van de Lange Bremstraat tot het nummer 87, wordt aangepast conform de principenota. De onderborden M7 (bromfietsers klasse B verboden) worden aangebracht (artikel 1);
 • ter hoogte van het Dienstencentrum De Brem, gelegen Zwaantjeslei 87, werd een nieuwe bushalte met blindengeleiding aangebracht. Slechtzienden worden hierbij naar de rijweg geleid en daarbij moet steeds een oversteekplaats voor voetgangers voorzien worden (artikel 4).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Aanleiding en context

De Zwaantjeslei in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;   
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 5 mei 2017 (jaarnummer 4150);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Jan Palfijn"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Het college keurde in zitting van 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de "Principenota voor Speed pedelecs in Antwerpen" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Er wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht ter hoogte van de nieuwe bushalte aan het "Dienstencentrum De Brem."

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

verkeerspolitie, advies van 7 juni 2021 Gunstig advies
districtsraad Merksem, advies van 23 september 2021 (jaarnummer 58) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Zwaantjeslei in het district Merksem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 5 mei 2017 (jaarnummer 4150).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20210601_bijlage avr.pdf
 • 20210601_zwaantjeslei_plan 1.pdf
 • 20210601_zwaantjeslei_plan 2.pdf
 • 20210601_zwaantjeslei_plan 3.pdf
 • 20210601_zwaantjeslei_plan 4.pdf