Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08736 - District Merksem. Gagelveldenstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08736 - District Merksem. Gagelveldenstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2021_CBS_08736 - District Merksem. Gagelveldenstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • het parkeerverbod, langs de even zijde, van huisnummer 52 tot de Stella Marisstraat, wordt vervangen door een stilstand- en parkeerverbod (artikel 3);
 • het parkeerverbod met venstertijd, langs de even zijde, van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot de Ullenshofstraat, wordt vervangen door een stilstand- en parkeerverbod met venstertijd (artikel 4). 
 • het parkeerverbod met venstertijd langs de oneven zijde, van huisnummer 21 tot de Groenendaallaan, blijft behouden omdat deze verder gelegen is van de school (artikel 2);
 • de locatie van de parkeerplaats voor personen met een handicap wordt aangepast aan de toestand in de straat, namelijk ter hoogte van huisnummer 75 in plaats van huisnummer 73 (artikel 5);
 • een oversteekplaats voor voetgangers wordt aangebracht op de verhoogde inrichting, ter hoogte van het kruispunt met de Ullenshofstraat (artikel 7);
 • het parkeerverbod, langs de oneven zijde, van tegenover huisnummer 50 tot de Ullenshofstraat, wordt vervangen door een verdrijvingsvlak (artikel 8).

Bovenvermelde maatregelen zijn bevorderlijk voor een verkeersveilige schoolomgeving en vlotte doorstroming.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Alle bestaande parkeerverboden worden vervangen door een stilstand- en parkeerverbod of verdrijvingsvlak. 

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Aanleiding en context

De Gagelveldenstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 25 oktober 2019 (jaarnummer 8784);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Campiniastraat-Winterling'.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

In het kader van verkeersveiligheid in schoolomgevingen, en in samenspraak met het district Merksem en de verkeerspolitie, worden verdrijvingsvlakken en een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht. De parkeerverboden in de straat worden tevens vervangen door een stilstand- en parkeerverbod. Het aanvullend verkeersreglement van de Gagelveldenstraat wordt tegelijkertijd aangepast aan de huidige situatie in de straat.
Ook in de Ullenshofstraat worden maatregelen genomen die opgenomen worden in het desbetreffende aanvullend verkeersreglement.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

verkeerspolitie, advies van 25 mei 2021 Gunstig advies
districtsraad Merksem, advies van 23 september 2021 (jaarnummer 55) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Gagelveldenstraat in het district Merksem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 25 oktober 2019 (jaarnummer 8784).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20210518_bijlage avr.pdf
 • 20210518_plan 1.pdf
 • 20210518_plan 2.pdf
 • 20210518_plan 3.pdf
 • 20210518_plan 4.pdf
 • 20210518_plan markering.pdf