Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08630 - Ondersteuning. Cultuur - s.o.n. Toneelhuis. Vastlegging nominatief krediet 2021 op investeringskrediet masterplan Bourla. Uitbetaling. Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08630 - Ondersteuning. Cultuur - s.o.n. Toneelhuis. Vastlegging nominatief krediet 2021 op investeringskrediet masterplan Bourla. Uitbetaling. Afsprakennota - Goedkeuring 2021_CBS_08630 - Ondersteuning. Cultuur - s.o.n. Toneelhuis. Vastlegging nominatief krediet 2021 op investeringskrediet masterplan Bourla. Uitbetaling. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De Bourlaschouwburg is eigendom van de stad Antwerpen, maar in concessie gegeven aan s.o.n. Het Toneelhuis. Zowel s.o.n. Het Toneelhuis als de stad Antwerpen wensen de historische continuïteit van het ‘theater maken’ aan de Komedieplaats verder te zetten. Belangrijke uitdaging van het project is het vinden van een evenwicht tussen alle parameters en de erfgoedwaarde van de Bourlaschouwburg.

Er wordt een afsprakennota opgemaakt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 voor de ondersteuning van voorbereidende studieopdrachten en andere investeringen die passen binnen het kader van het masterplan Bourlaschouwburg. Het college nam op 18 december 2020 (jaarnummer 10499) kennis van de opdrachten in deze voorbereidingsfase. Enkel opdrachten die behoren tot de fases die door s.o.n. Toneelhuis gegund werden en goedgekeurd werden door de stuurgroep komen in aanmerking voor deze ondersteuning. Deze opdrachten worden ook telkens ter kennisneming aan het college voorgelegd.

In de stuurgroep voor de opvolging van de uitvoering van het masterplan en voor de bewaking van de processen zitten vertegenwoordigers van s.o.n. Toneelhuis, de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, afdeling cultuur, van AG Vespa en van de Vlaamse overheid.

De timing voor evaluatie en opvolging werd vastgelegd in de afsprakennota.


Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 en het kaderbesluit met de basisprincipes voor het ondersteuningsbeleid (gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020, jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Aanleiding en context

Op 29 juni 1998 (jaarnummer 842) keurde de gemeenteraad een concessieovereenkomst met de instelling van openbaar nut Koninklijke Nederlandse Schouwburg goed.  

Het college nam op 16 maart 2018 (jaarnummer 2363) kennis van het masterplan voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg, van het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed op het masterplan alsook van het preadvies van het Agentschap Onroerend Erfgoed op het beheersplan en van de toelichtingsnota opgemaakt door s.o.n. Het Toneelhuis.

Het college keurde op 22 maart 2019 (jaarnummer 2628) het principe goed om gespreid over twee legislaturen maximaal 40% bij te dragen aan de financiering van het masterplan Bourlaschouwburg, onder voorbehoud van opname in en goedkeuring van de meerjarenplanning 2020-2025 van de stad Antwerpen.

Het college keurde op 18 december 2020 (jaarnummer 10499) de samenstelling en het doel van de stuurgroep goed en nam kennis van de opstart van de voorbereidingsfase voor de renovatie en restauratie van de Bourlaschouwburg.

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1576) bekrachtigde het college de ondersteuningsovereenkomst 2021-2025 met s.o.n. Toneelhuis. In deze overeenkomst werden de afspraken in het kader van het masterplan Bourlaschouwburg nog niet opgenomen.

De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) de beleids- en beheerscyclus stad - meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 3 goed. In dit budget werd een ondersteuning op het investeringskrediet voor een bedrag van 960.000,00 EUR in 2021 en 1.200.000,00 EUR in 2022 ingeschreven voor s.o.n. Toneelhuis in het kader van het masterplan Bourlaschouwburg.

Algemene financiële opmerkingen

De gunning van studieopdrachten en/of andere werken in het kader van het masterplan Bourlaschouwburg door de ondersteuningsverstrekker wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het college. De uitbetaling zal gebeuren op basis van facturen en volgens de voorwaarden vermeld in artikel 5, 7 en 10 van de afsprakennota.

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur
2BRS010201 - Restauratie historische panden
2BRS010201P09365 - Bourlaschouwburg_Restaura

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met s.o.n. Toneelhuis met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van een geldelijke ondersteuning voor een bedrag van maximum 960.000,00 EUR in 2021 en 1.200.000,00 EUR in 2022 aan s.o.n. Toneelhuis goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
s.o.n. Toneelhuis
Orgelstraat 7,
2000 Antwerpen
Ond.Nr.0462.078.504
Rek.Nr.BE59 4028 1360 0126
960.000,00 EURbudgetplaats: 5116510000
budgetpositie: 664800
functiegebied:2BRS010201P09365
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070720
budgetperiode: 2100
4505129621
s.o.n. Toneelhuis
Orgelstraat 7,
2000 Antwerpen
Ond.Nr.0462.078.504
Rek.Nr.BE59 4028 1360 0126
1.200.000,00 EURbudgetplaats: 5116510000
budgetpositie: 664800
functiegebied:2BRS010201P09365
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070720
budgetperiode: 2200
4505129653