Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08739 - District Merksem. Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08739 - District Merksem. Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2021_CBS_08739 - District Merksem. Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • de hotelafdeling van het Stella Marisinstituut krijgt dagelijks leveringen via de twee garagepoorten ter hoogte van huisnummer 22. Omdat voertuigen meermaals foutief parkeren ter hoogte van deze poorten, wordt een laad- en loszone met venstertijd, van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 11.00 uur aangebracht (artikel 2). 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd. De ruimte tussen de beide garagepoorten is te klein om reglementair te parkeren.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Aanleiding en context

De Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 10 maart 2016 (jaarnummer 2140);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Campiniastraat-Winterling";
 • maakt deel uit van de proefopstelling, goedgekeurd door het college op 8 juni 2018 (jaarnummer 5355), waarbij er links en rechts van alle inritten verdrijvingsvlakken werden aangebracht.
Op vraag van het 'Stella Marisinstituut' wordt een laad- en loszone met venstertijd aangebracht ter hoogte van de twee garagepoorten.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement "Beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

verkeerspolitie, advies van 13 juli 2021 Gunstig advies
districtsraad Merksem, advies van 23 september 2021 (jaarnummer 53) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat  in het district Merksem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 10 maart 2016 (jaarnummer 2140).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen