Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08697 - Fondsen. Subsidiewerving - Aanvraagformulier 'Facultatieve subsidie stedenbeleid'. Indiening projectvoorstel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08697 - Fondsen. Subsidiewerving - Aanvraagformulier 'Facultatieve subsidie stedenbeleid'. Indiening projectvoorstel - Goedkeuring 2021_CBS_08697 - Fondsen. Subsidiewerving - Aanvraagformulier 'Facultatieve subsidie stedenbeleid'. Indiening projectvoorstel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Argumentatie

Het agentschap opgroeien gaf aan dat ze het projectvoorstel SAMEN-aanpak: casusoverleg jongeren Deurne-Noord inhoudelijk relevant vonden, maar beslisten verder te investeren in het projectvoorstel van Kompas+. 

Het team stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt voor de SAMEN-aanpak een facultatieve subsidie aan. In Mechelen is een dergelijk project al gestart en ook Neteland werkt aan een voorstel. 

Een projectregisseur past binnen de facultatieve subsidie. Om die reden vragen we een justitieel casemanager als regisseur voor een gebiedsgebonden casusoverleg jongeren Deurne-Noord. 

SAMEN-aanpak: casusoverleg jongeren Deurne-Noord

In Deurne-Noord is sinds februari 2020 een stadsmarinier aan de slag om de brede veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken van de wijk structureel aan te pakken, onder meer in overleg en afstemming met het parket van de procureur des Konings Antwerpen en de Politiezone Antwerpen. Dit leidt tot een intensieve, integrale en geïntegreerde gebiedsgebonden aanpak die zich focust op drie speerpunten: jongerenoverlast, serieel krotverhuur en malafide handel. 

In het kader van deze oproep wensen we ons te focussen op speerpunt één: jongerenoverlast. Daarbij wordt de nadruk gelegd op twee sporen:

  • de jongeren en hun context (gezin);
  • bewoners die slachtoffer zijn of nadelige gevolgen ervaren van het deviant gedrag van deze jongeren. 

We willen, samen met parket van de procureur des Konings en Politiezone Antwerpen, bijgestaan door een uitvoerend netwerk van dienst-, hulp- en zorgverlening, een SAMEN-gerichte aanpak in Deurne-Noord installeren waarin een gebiedsgericht casusoverleg de draaischijf van de aanpak zal worden. In het casusoverleg gaan de verschillende partners, onder regie van een justitieel casemanager, samen op zoek naar het meest gepaste en gewenste (pre-gerechtelijk) antwoord op het gestelde gedrag en de noden van de besproken jongeren, hun context, het slachtoffer en de buurt. SAMEN staat voor snel, alternatief, maatwerk, efficiënt en effectief en nabij.  

We vragen via deze oproep een financiële ondersteuning voor: 

  • een voltijdse justitieel casemanager (150.000,00 euro). 

De justitieel casemanager wordt aangeworven door de stad Antwerpen, maar gedetacheerd naar het parket, sectie jeugd en gezin en zal in overleg en samenwerking met een parketcriminoloog verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse en operationele werking van het casusoverleg. Bovendien zal deze casemanager instaan voor de regie en de afstemming over de te volgen trajecten van de jongeren en hun context. Dit gebeurt onder de bevoegde parketmagistraat. 

Er wordt van nabij opgevolgd of de bestaande trajecten en afhandelingsmogelijkheden voldoende blijken. Graag voorziet de stad Antwerpen aanvullend een deel om een HCA-partner te ondersteunen in het opstarten en uitbouwen van groepsgerichte vormings- en bewustmakingstrajecten (voor zowel jongeren als hun context) én een HERGO-werking (herstelgericht groepsoverleg) op wijkniveau. Hierdoor zetten we maximaal in op herstel voor zowel de jongeren als de buurt. Indien er nog aanvullende alternatieven nodig zijn, worden de mogelijkheden hiertoe onderzocht ten voordele van het project. 

Door een gebiedsgebonden werking te combineren met een persoonsgerichte aanpak op maat van de jongeren en hun context, willen we ervoor zorgen dat jongeren in een prille fase van normoverschrijding worden opgepikt en er snel hulp kan worden geboden om het negatieve gedrag te doen stoppen en te begrenzen. We willen ervoor zorgen dat zowel de jongere, als zijn gezin, terug aansluiting vindt bij de maatschappij en banden herstelt met de buurt. We doen dit door intensief te werken met de jongeren, de ouders te informeren en hen te versterken in hun ouderrol, en een (buurtgericht) herstel te stimuleren. 

Voor het project 'SAMEN-aanpak: casusoverleg jongeren Deurne-Noord' wordt de maximale subsidie van 75.000,00 euro per jaar aangevraagd voor een periode van minimaal 2 jaar. 

Het aanvraagdossier wordt als bijlage toegevoegd. Na goedkeuring door het college zal het projectvoorstel zo snel mogelijk ingediend worden door de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid, zodanig dat hiermee zo snel mogelijk van start kan worden gegaan. 

Aanleiding en context

Op 11 juni 2021 (jaarnummer 4869) keurde het college de indiening van het projectvoorstel 'SAMEN-aanpak: casusoverleg jongeren Deurne-Noord' in het kader van de oproep 'integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen' goed.

Op 16 juli 2021 kreeg de stad Antwerpen het bericht dat het projectvoorstel niet gekozen werd voor een subsidietoekenning.
In dit projectvoorstel werd de aanwerving van een justitieel casemanager door de stad Antwerpen voorgesteld. Het team stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt een facultatieve subsidie aan om dit project alsnog op te starten en een justitieel casemanager hiervoor aan te werven door de stad Antwerpen.

Algemene financiële opmerkingen

De subsidie in het kader van de facultatieve subsidie stedenbeleid bedraagt maximaal 75.000,00 euro per project per jaar. Het project moet minimaal twee jaren uitgevoerd worden. De subsidie bedraagt dan ook 150.000,00 euro per project en wordt volledig aangevraagd. Er wordt geen cofinanciering door de promotor opgelegd, 100% financiering is mogelijk.

Na de goedkeuring van het project zullen de eventuele ontvangsten en uitgaven die met het project gepaard gaan in het budget van de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid opgenomen worden en gekoppeld worden aan een subsidiefiche.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0106 - Stadsmariniers
2VGS010601 - Stadsmariniers detecteren en lossen op aanspreekbare en efficiente wijze veiligheidsproblemen op in de toegewezen wijken.
8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de indiening van het projectvoorstel 'SAMEN-aanpak: casusoverleg jongeren Deurne-Noord' in het kader van de facultatieve subsidie stedenbeleid goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20211014_aanvraagform_facultatieve_subsidie_DN1.pdf