Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08706 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Zet U vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08706 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Zet U vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum - Goedkeuring 2021_CBS_08706 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Zet U vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Een bijkomende ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in het addendum. Dit bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Met dit addendum wordt de afsprakennota voor ondersteuning aan het project 'Buurtrestaurants' voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 uitgebreid. De ontvanger zorgt voor het leveren van warme maaltijden aan de nachtopvang voor dak- en thuislozen in Antwerpen georganiseerd door CAW Antwerpen. Dit in kader van COVID-19 zodat deze kwetsbare doelgroep naast een veilige en warme omgeving om te slapen ook een gezonde warme maaltijd kunnen blijven nuttigen.

De ontvanger ontvangt een ondersteuning van 86.691,15 EUR. Het addendum start op 1 september 2021 en loopt tot en met 31 december 2021.

Als de verwachte projectresultaten door de coronacrisis niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de stad zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed. Met dit besluit werd de procedure voor het uitbetalen van de toelagekredieten bepaald.

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed.

Het college bekrachtigde op 11 juni 2021 (jaarnummer 4821) de afsprakennota  met Zet U vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0812706877 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 1.149.594,92 EUR voor het project 'Buurtrestaurants'.  

De gemeenteraad keurde op 20 september 2021 (jaarnummer 553) de nominatieve toekenning goed voor een ondersteuning van 86.691,15 EUR aan Zet U vzw voor het project 'Buurtrestaurants: levering warme maaltijden daklozenopvang'.

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
5401500000
Zet U vzw  86.691,15 EUR


Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid
4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het addendum met Zet U vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0812706877 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 86.691,15 EUR voor het project 'Buurtrestaurants: levering warme maaltijden daklozenopvang '. Het addendum start op 1 september 2021 en loopt tot en met 31 december 2021.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de volgende ondersteuning goed:

  • 86.691,15 EUR aan Zet U vzw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Zet U vzw
Mechelsesteenweg 128-136
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0812.706.877
Rekeningnummer: BE53 6528 0985 0153
86.691,15 EUR
budgetplaats: 5401500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode: 2100
4505129495