Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08632 - Ondersteuning. Jeugd - Addendum Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw en uitbetaling ondersteuningsbedrag - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08632 - Ondersteuning. Jeugd - Addendum Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw en uitbetaling ondersteuningsbedrag - Goedkeuring 2021_CBS_08632 - Ondersteuning. Jeugd - Addendum Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw en uitbetaling ondersteuningsbedrag - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Tijdens de covid-19-crisis hadden veel kinderen en jongeren in de stad het moeilijk. De vrijwilligers van Samen op Straat bleven beschikbaar en behulpzaam. Daarom organiseert de vzw extra activiteiten voor deze en voor nieuwe vrijwilligers, uitgewerkt in een actieplan dat werd bezorgd aan de administratie.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het besluit 'Algemeen principe - Budget - Uitbetaling toelagekredieten exploitatiebudget aan derden' goed.
Het college bekrachtigde op 2 april 2021 (jaarnummer 2748) de afsprakennota voor Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw voor het project Samen op Straat. 
De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 439) de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 20.000,00 EUR werkingssubsidies voor 2021 voor Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw goed.

Algemene financiële opmerkingen

Een geldelijke ondersteuning  zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.

Vanuit het beleidsdomein jeugd werd in 2020 geen ondersteuning voorzien voor Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw.

  • De laatst goedgekeurde jaarrekening van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw is deze van 2020 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw het boekjaar 2020 met een positief resultaat van 166.111,00 EUR afsluit.
  • Het financieel plan 2021 in het kader van het addendum werd bezorgd en aanvaard. In dit financieel plan van 2021 staat de ondersteuning van de stad Antwerpen vermeld.

De verantwoording van de ontvangen ondersteuning van 2021 wordt ten laatste 31 maart 2022 aan de stad Antwerpen bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0401 - Integraal breed jeugdbeleid
2BRS040104 - Jeugdwerk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het addendum voor Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw voor 2021.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van het ondersteuningsbedrag van 18.081,00 EUR voor Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw goed. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw
Gasstraat 12-14
2060 Antwerpen
OND: 0425.500.396
IBAN BE69 5230 8023 8778

18.081,00 EURBudgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 6496800
Functiegebied: 2BRS040202A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2100
4505128756