Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08710 - Correctiebestelling schoonmaak - schoonmaak oktober en november 2021 voor het Steen, Grote Markt 15 en buurtsecretariaat Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08710 - Correctiebestelling schoonmaak - schoonmaak oktober en november 2021 voor het Steen, Grote Markt 15 en buurtsecretariaat Berchem - Goedkeuring 2021_CBS_08710 - Correctiebestelling schoonmaak - schoonmaak oktober en november 2021 voor het Steen, Grote Markt 15 en buurtsecretariaat Berchem - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, ≤ 5.500 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Aanleiding en context

Het college keurde op 10 juli 2019 (jaarnummer 5853) de gunning goed voor een raamovereenkomst op basis van bestek GAC_2018_00613, voor de schoonmaak van gebouwen aan de firma GOM nv, Noorderplaats 7/1 te 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer BE0414.600.566. 

In oktober 2021 werd de schoonmaak in de volgende gebouwen opgestart:

  1. Het Steen; Steenplein 1, 2000 Antwerpen;
  2. Grote Markt 15, 2000 Antwerpen;
  3. Buurtsecretariaat Berchem; Driekoningenstraat 63, 2600 Berchem.

Correctiebestelbon 4105056536 werd opgemaakt om de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 te vergoeden. Deze uitgave valt onder perceel 2 van de raamovereenkomst op basis van bestek GAC_2018_00613.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4105056536 voor een bedrag van 14.272,31 EUR inclusief btw op naam van GOM NV, Noorderplaats 7-1, bus 1, 2000 Antwerpen, voor schoonmaak in Het Steen, Grote Markt 15 en het buurtsecretariaat in Berchem voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 op basis van bestek GAC_2018_00613, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

schoonmaak het Steen

GOM NV
Noorderplaats 7-1, bus 1
2000 Antwerpen

ondernemingsnummer: BE 0414.600.566
rekeningnummer: BE57 2200 5873 3435


13.569,18 EUR
inclusief btw
budgetplaats: 5281000000
budgetpositie: 61031
functiegebied: 2WNS040108A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2100
4105056536

schoonmaak buurtsecretariaat Berchem

GOM NV
Noorderplaats 7-1, bus 1
2000 Antwerpen

ondernemingsnummer: BE 0414.600.566
rekeningnummer: BE57 2200 5873 3435

276,70 EUR inclusief btwbudgetplaats: 5281000000
budgetpositie: 61031
functiegebied: 2WNS040108A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2100
4105056536

schoonmaak Grote Markt 15

GOM NV
Noorderplaats 7-1, bus 1
2000 Antwerpen

ondernemingsnummer: BE 0414.600.566
rekeningnummer: BE57 2200 5873 3435

426,43 EUR
inclusief btw
budgetplaats: 5281000000
budgetpositie: 61031
functiegebied: 2WNS040108A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2100
4105056536